РИОСВ проверява винарските изби
РИОСВ проверява винарските изби / © Sofia Photo Agency

80 проверки на 75 обекта са извършили през септември експертите от РИОСВ - Хасково Дадени са 33 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 10 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4 400 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 3 917 лв.

Издадените наказателни постановления са за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за събиране на отпадъци от черни и цветни метали без необходимите разрешителни. Съставените актове са предимно за неизпълнения на дадени предписания, изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешение за дейности с отпадъци.

Акцент в работата през септември бяха проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. Обект на проверките, които продължават и този месец са изпълнението на условията от разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения. През месеца бяха извършени и съвместни проверки с общинските власти и органите на МВР на пунктовете за изкупуване на отпадъци - хартия, пластмаса и стъкло с цел установяване на законността им и спазването на изискванията съгласно новия Закон за управление на отпадъците. Проверките продължават и през октомври, като основно ще се следи за  наличността на необходимата документацията, обособени ли са зони за разделно сметосъбиране, произход на отпадъците и др., уточняват от Регионалната инспекция.