Общински социален фонд с участието на казината учреди Свиленград
Общински социален фонд с участието на казината учреди Свиленград / Община Свиленград

С решение на Общинския съвет от днес в Свиленград се създаде Общински социален фонд и бе приет правилник за устройството и дейността му. С финансово участие в него ще се включат казината, работещи на територията на града.  Фондът набира, управлява и разходва средства за провеждане на общинската политика в областта на социалните дейности. Средствата ще се набират чрез дарения и завещания от търговци,  извършващи дейност по Закона за хазарта и от български или чуждестранни физически или юридически лица.

Новаторската идея е на кмета на общината инж. Георги Манолов. Правилникът на фонда бе създаден след няколкомесечно проучване на юридическите възможности как доброволно и със справедливо дялово участие, съобразно мащаба на дейността им,   фирмите за хазартна дейност да се включат в местния обществен живот, разказват от общината.

„В  българското законодателство не се предвижда операторите в хазартната дейност да плащат местни данъци, те заплащат директно на държавата данък върху игралните съоръжения. Но подобна практика има в Европейския съюз, например в Австрия – казината плащат местен данък в общините, в които се намират. Засиленият интерес в граничния Свиленград към този вид бързо печеливш  бизнес бе предпоставка да се потърси начин за благотворителни отчисления на средства в полза на жителите на общината – да се подпомагат деца, възрастни хора, социално слаби и нуждаещи се от лечение. Радвам се, че  представителите на казината приеха идеята. Във фонда ще могат да участват не само  фирми в сферата на хазартния бизнес, а всички, които имат желание да даряват средства. Тяхното разпределение ще става на проектен принцип”, коментира кметът Георги Манолов.

Общински социален фонд с участието на казината учреди Свиленград
netinfo

Целта на Общински социален  фонд – Свиленград е да  подпомага: подобряването на материалната база на социалните институции и услуги в общността, чието реализиране е невъзможно с утвърдените от държавата  разходни  стандарти; осъществяването на летен и зимен отдих на потребители на социални услуги, които не разполагат с лични средства и на лица, чийто  месечен доход е не повече от 1/2 от минималната работна заплата; проекти на НПО, пенсионерски клубове, клубове или съюзи на хора с различен тип увреждания, Съюза на ветераните и Сюза на военноинвалидите и военнопострадалите; решаването на здравословни и социално-битови проблеми на жители на общината, чийто доход е не повече от  1/2  от минималната работна заплата и  за които липсва възможност за финансиране по друг ред; подобряване условията на труд и повишаване мотивацията на работещите в социалните услуги на територията на общината чрез допълнителни възнаграждения, награди и мероприятия, предпазващи екипите от синдрома на професионално изчерпване; съфинансиране на проекти в социалната сфера с доказан социален ефект; ученици с увреждания и други лица с увреждания за участието им в олимпиади, състезания, фестивали; за ученици спортисти и за културни мероприятия.

Органи на управление на фонда са Управителен съвет и Контролен съвет. Ежегодно Управителният съвет ще внася за приемане в Общинския съвет годишен отчет за дейността на фонда, както и годишен доклад на Контролния съвет.

В момента в Свиленград лиценз от Държавната комисия по хазарта имат пет  казина и седем игрални зали. Строят се четири нови казина, а  още пет  фирми са заявили инвеститорски намерения. Заради стратегическото местоположение на Свиленград на три граници тази дейност се превръща в един  от структуроопределящите бизнеси в региона и идеята на социалния фонд е той да се използва по най-добрия начин за подпомагане на местното население, коментират от общината.