Заместник-министър Николай Нанков представя проекта„Енергийно обновяване на българските домове”
Заместник-министър Николай Нанков представя проекта„Енергийно обновяване на българските домове” / Дарик Габрово, архив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще представи в Габрово проекта „Енергийно обновяване на българските домове". Срещата е днес , от 17.00 часа, в зала „Възраждане"

 Участие ще вземе Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие".

 При посещението си в Габрово заместник-министър Нанков и членовете на неговия екип са готови да отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си габровци.

 Събитието се организира съвместно с Областен информационен център - Габрово, който ще представи своята дейност и кратка информация за изпълнението на проекти по Оперативните програми в област Габрово.

Това е първата от поредица планирани инициативи на ОИЦ - Габрово, целящи да популяризират възможностите, които предоставят Структурните и Кохезионния фондове в България.

 ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Проект „Енергийно обновяване на българските домове" се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за собствениците на многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Фонд за жилищно обновяване ще подпомага при необходимост процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

 Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ по реда на заявяване, до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.