Обществено обсъждане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Севлиево
Обществено обсъждане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Севлиево / Dariknews.bg, архив

Покана за обществено обсъждане на проект на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

Имаме удоволствието да Ви поканим на обществено обсъждане на проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево за периода 2014 – 2020 година, което ще се проведе на 8 септември 2015 г. (вторник), от 16:30 часа в зала 300 на Община Севлиево (адрес: гр. Севлиево, площад „Свобода“ № 1, ет.3).

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево е средносрочен документ за периода 2014 - 2020 година, който съдържа конкретни параметри за развитието на града, инвестиционни предложения и ресурсна обезпеченост за изпълнението му. ИПГВР на град Севлиевопредставлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в рамките на строителните граници на града. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализацията на визията, целите и стратегията за развитие на градската територия.

Общественото обсъждане се провежда в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/020 за проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.

Всеки, който желае да изрази своето мнение и да сподели идеите си за развитието на града, може свободно да участва в общественото обсъждане. Вашето мнение е важно за нас, затова Ви каним да го споделите. Само така можем да направим нашия град по-добро място за живеене!

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие!