Габрово с модерна пречиствателна станция
Габрово с модерна пречиствателна станция / Община Габрово

Съвременни технологии на пречистване, нови екологични стандарти, модерни механични и електрически съоръжения ще бъдат в действие на габровската пречиствателна станция за отпадъчни води от 2015 година. Вчера на специална церемония кметът на общината Таня Христова и ръководителят на строителния екип инж. Любослав Иванов дадоха старт на строителните дейности по реконструкция на хидросъоръжението. Обектът, на стойност 23 милиона лева, е част от проекта за воден цикъл на Габрово. Финансирането е от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

„Този обект е последният елемент от цикъла по пътя на водата. С него се ангажираме за екологосъобразно отношение към природата и устойчивото развитие на нашия град. Вярвам, че процентите за присъединяване към канализационната мрежа с реализацията на проекта ще достигнат 96%. За година и половина тук ще бъдат изградени много сложни съоръжения, което е достоен принос не само на Община Габрово, но и на цялата ни държава към заявката, която сме дали за  европейско развитие на страната ни”, заяви кметът Таня Христова.

Договорът с изпълнителя Обединение „ГБС-Биогест-Габрово” бе подписан на 27 юли 2012 г. Обединението включва софийските дружества „Главболгарстрой“ АД, „Бора“ ЕООД, немското „Биогест Интернационал“ ООД и подизпълнител габровското акционерно дружество „Димас”. С приключване на фазата за проектиране и издаване на разрешително за строеж започват строително-монтажните работи на терен.

Да изпълни качествено и в срок заложените по проекта строителни дейности, декларира представителят на строителя. „Надявам се това да бъде първата стъпка към обявяването на Габрово за част от така наречените зелени градове”, допълни още инж. Иванов.

След официалната част техническият ръководител на обекта Евгений Стойчев запозна присъстващите с основните съоръжения по линия на водата и утайките, които ще бъдат реконструирани. Изпълнението на обекта е предвидено така, че да се осигури максимално използване на терена на станцията, лесна и надеждна работа, възможност за поетапно строителство при експлоатация на съществуващите съоръжения.

Данните от направените предпроектни проучвания показват, че поради смесения тип канализация, голяма част от водата, постъпваща в станцията, е чиста – повърхностна и питейна. По данни на „ВиК” – Габрово нивото на инфилтрация в канализационната мрежа е 85% от годишното количество на вход пречиствателна станция. С намаляване на водните загуби при подмяна на водопроводната мрежа и с извеждане на чистите води от битовата канализация, инфилтрацията ще бъде намалена на 12% след проекта. В момента отпадъчните води на квартали с население от 12 500 души не се отвеждат до градската станция. Преливащите септични ями и директното заустване на отпадна вода в деретата е риск за околната среда. В квартали Стефановци, Златари, Беленци и Хаджицонев мост се изгражда канализация, която ще бъде свързана с единната пречиствателна система. Реконструираната пречиствателна станция ще има хидравличен капацитет 14 860 кубически метра на ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители с отстраняване на елементите азот и фосфор.