/ Дарик, архив
В Съдебната палата в Габрово се проведе събрание на съдиите от Окръжен съд-Габрово и от районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, на което бе обсъден Годишния доклад за дейността на съдилища в района на Габровски окръжен съд през 2018 година.

Данните от доклада сочат, че през 2018 година в Окръжен съд е имало за разглеждане общо 918 дела, от които 816 новопостъпили. От новообразуваните дела 554 са граждански, а 262 – наказателни. Съпоставката с предходните две години показва тенденция на намалено постъпление, която е по-силно изразена при наказателните дела.

Две дела в Окръжен съд-Габрово до края на юли

Свършените през отчетния период дела са общо 795, от които 523 граждански и 272 наказателни. От всички свършени дела - 720, или 91 %, са приключили в 3-месечен срок, като показателят за срочност е най-висок за последните 3 години.

В съда са запазени традиционно добрите резултати и по отношение качеството на постановените съдебни актове. Свидетелство за това са заниженият процент обжалвани решения, присъди и определения, на фона на общия брой постановени актове, както и добрите резултати след въззивната и касационна проверка от по-горните инстанции.

Осем дела се гледат тази седмица в Окръжен съд-Габрово

Много добра е оценката и за дейността на районните съдилища в съдебния окръг през миналата година. Данните от доклада сочат, че новообразуваните дела в Районен съд – Габрово са 4 200, в Районен съд – Севлиево - 2 112 дела, в Районен съд - Дряново - 837 дела и в Районен съд – Трявна - 670.

Съпоставката с предходните години показва, че е налице увеличение в броя на новопостъпилите дела, респективно и на общия брой дела за разглеждане и натовареността на съдиите, в районните съдилища в Дряново и Трявна. Увеличение, макар и не толкова съществено, се отчита и при Районен съд – Севлиево.

Четири дела в Окръжен съд – Габрово на 3 октомври

Във всички районни съдилища е запазено високото ниво на срочно правораздаване като над 93 % от свършените през отчетния период дела са приключили в тримесечен срок. Много добри са резултатите и по отношение подложените на инстанционен контрол присъди, решения и определения, като над 70 % от върнатите от по-горна инстанция съдебни актове са изцяло потвърдени.