25 години от създаването на
25 години от създаването на / НП Централен Балкан
26 години от създаването на една от най-ценните Европейски защитени територии – Национален парк „Централен Балкан“ се навършват днес. Паркът е създаден, за да съхрани завинаги неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.

Общата му площ е 72 021,07 ха. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата. Горите са естествени, вековни и заемат около 61% от площта на Парка. 84,8% от тях са широколистни. Основният вид е обикновеният бук със средна възраст на буковите съобщества 133 години.

„Централен Балкан“ получи сертификат за биосферен парк

В „Централен Балкан“ са регистрирани 1689 вида висши растения. Те представляват 41% от видовото разнообразие на флората на България. Знак за консервационната значимост на Парка са опазваните 78 вида, защитени по Закона за биологичното разнообразие, 23 вида български и 75 вида балкански ендемита, включените 120 вида в Червения списък на висшите растения в България, 58 вида в Червената книга на България и 17 вида в Червения списък на видовете на IUCN.
 

Швейцарски експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската му дипломаВ „Централен Балкан“ са установени 2366 вида безгръбначни животни, сред които 69 вида са балкански ендемити, 31 вида – български, 20 вида – локални. 307 вида са гръбначните животни – 3 вида риби, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 220 вида птици и 60 вида бозайници.

Паркът е от международно значение за опазването на три световно застрашени вида – ловен сокол, царски орел и ливаден дърдавец. Тук е най-многочислената в България популация на белогърбия кълвач.

Сред бозайниците са установените 18 вида прилепи, включени в Директивата на ЕС за местообитанията, в приложенията на Бонската и Бернската конвенции. Популацията на Европейския лалугер в Парка е от световно значение. Обекти на строга защита са вълкът – световно застрашен вид, както и кафявата мечка – рядък вид, с категория „застрашен“ в Червената книга на България. Паркът е убежище на пъстрия пор – уязвим вид в Червения списък на IUCN,  на защитената видра, на дивата котка – вид, обект на национална и международна защита.
 

Вековните букови гори в НП „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКОПрез 2017 г Паркът отново стана обект на международно признание. ЮНЕСКО одобри обявяването на „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ за биосферни резервати. Решението е взето на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни. То потвърди, че четирите биосферни резервата отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия.

На 7 юли  по време на 41-ата си сесия в Краков, Полша, Комитетът за световно наследство на ЮНЕСКО одобри разширение на обекта на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Серийният обект включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави, в това число и у нас.

България участва в номинацията с най-представителните букови гори в 9-те резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО.

Включените букови гори в обекта заемат почти 11 хил. хектар –  около 55% от резерватната площ и над 15% от общата паркова територия. Те бяха идентифицирани  като гори с необходимите качества за Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, тъй като са представителни, вековни, с високо биоразнообразие, строг законов статут, съгласно националното законодателство и в лицето на Парковата дирекция – с утвърден управленски механизъм, който гарантира опазването им.