Beech forests
Beech forests / НП Централен Балкан
Дирекцията на „Национален парк Централен Балкан“ /НПЦБ/ получи официално сертификат  за обявяването на биосферен парк „Централен Балкан“. Сертификатът е издаден от програмата „Човекът и биосферата“ на Организацията за образование, наука и култура на ООН – ЮНЕСКО  .

„Централен Балкан“ бе одобрен за биосферен парк на 29-ата сесия на  Междуправителствения координационен съвет по програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юнит.г . С решението си Съветът потвърди, че „Централен Балкан“ отговаря на изискванията и принципите на Севилската стратегия.
 

Швейцарски експерт посети „Централен Балкан“ за потвърждаване на Европейската му диплома


Създаването на биосферен парк от съвременен тип в района на Националния парк бе подкрепено от общините Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон и отговорни държавни институции, които разбират предимствата от членството в световната мрежа на биосферните резервати. От една страна това е инструмент за устойчиво развитие на  региона, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти и регионални марки с висока добавена стойност. От друга - международно признание, че съответната територия се управлява по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.
 

Вековните букови гори в НП „Централен Балкан“ вече са в Списъка на ЮНЕСКО


Биосферният парк обхваща площ от над 369 000 ха. В нея са обособени три зони  (приложена карта). Сърцевинна, включва деветте резервата „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Северен Джендем“, „Пеещи скали“, „Соколна“, „Джендема“ и „Стара река“; буферна – територията на НП ЦБ извън резерватите и преходна, териториите на общините, граничещи с НП ЦБ - Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово, Сопот и Антон.  В тези зони се изпълняват и трите функции на биосферния парк - консервационна, развиваща и логистична. Консервационната функция се реализира чрез приноса към опазването на ландшафти, екосистеми, видове и генетично разнообразие. Развиващата функция есвързана с насърчаване на устойчиво икономическо, социално и културно развитие, включително чрез осигуряване на постоянен поток от екосистемни услуги от биосферния парк и логистична подкрепа – подкрепа за демонстрационни проекти, образование за околна среда и обучения, проучвания и мониторинг, свързани с местни, регионални, национални и глобални въпроси на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Биосферният парк ще има колективен орган за управление, който да планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани страни. Други стъпки са изготвяне на правила за присъждане на специфичното за биосферния парк „Централен Балкан“, лого и разработване на регионални марки за местни продукти.