Община Добрич кандидатства с два проекта по Програмата за Трансгранично сътрудничество
Община Добрич кандидатства с два проекта по Програмата за Трансгранично сътрудничество / © fpdd.bg

Две проектни предложения са внесли от община Добрич през изминалата седмица по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България, съобщиха от кметството.  Първото е „Ценности и умения в едно общество, основано на знания” и е с бюджет 1 млн. 427 580 лв. От тях 16 хил. 904 лв. е собственият принос на общината, с които тя се ангажира да осъществи проекта за електронно управление, координиране и мониторинг на образователната система. Партньор по този проект е румънската община Кълъраш.

Другото внесено предложение е „Подобряване на обществените услуги и осугуряване сигурността на гражданите от общините Добрич и Бистрет”, което касае тъй нареченото видеонаблюдение. Общата стойност на проекта е 699 хил. 802 евра, като собственото участие на община Добрич е  в размер на 8 хил.988 евра. В 90-дневен срок се очаква одобрението на проектите.

Подготвена е и докладна записка за внасяне в Общински съвет, във връзка с кандидатстване на община Добрич по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” относно процедурата  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства, търсещи или получили международна закрила”.  Партньори на общината ще бъдат ОУ „Йордан Йовков” и Националната асоциация за защита на потребителите. Минималният бюджет е 100 хил.лв., а максималният – 1 млн. лв. Тепърва ще бъдат набелязани дейностите, съобразно потребностите и нуждите на групата, която обхваща проекта, в това число – психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства, работа с младежите до 18 г. и с техните родители  във връзка с образователния процес, допълнително обучение  по  усвояването на българския език и др.