Добричкият окръжен съд върна на държавата трети имот на балчишката Дамба
Добричкият окръжен съд върна на държавата трети имот на балчишката Дамба / Дарик Добрич, архив

Окръжен съд - Добрич, прогласи нищожност на сключения  между държавата чрез Областния управител на област Добрич и „РЕНКОН" ООД - София, договор за продажба на право на собственост върху недвижим имот - публична държавна собственост, с площ 10 636 кв. м. Съдът прогласи нищожността поради противоречие със закона и невъзможен предмет на въпросния договор.

Окръжният съд призна за установено в отношенията между държавата и „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД - София, че същият недвижим имот е публична и изключителна държавна собственост. Съдът осъди „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД да предаде на държавата владението върху този имот.

Двете фирми са осъдени да заплатят на България направените от нейните представители разноски, сред които 20 102,40 лв. държавна такса за „РЕНКОН" ООД и 10 051,021 лв. държавна такса за „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД.

През август миналата година държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство заведе искове срещу „РЕНКОН" ООД и „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, за да си върне собствеността върху терен с площ 10 636 кв. м от брегоукрепителното съоръжение „Дамбата Албена - Балчик". Предмет на спора е договор, сключен на 09.06.2009 г. между държавата като продавач и „РЕНКОН" ООД като купувач за въпросния имот.

Окръжен съд - Добрич установи, че спорният имот представлява брегоукрепително и брегозащитно съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите и е публична държавна собственост. Той е част от крайбрежната плажна ивица и по силата на Конституцията на Република България е изключителна държавна собственост. Законът за държавната собственост регламентира, че тези имоти са публична държавна собственост и не могат да бъдат предмет на сделки с прехвърляне. В защита на обществения интерес те са поставени извън гражданския оборот. Съдът приема, че имотът не е придобил статут на частна държавна собственост, след като е бил отразен като такъв в кадастралните регистри. Съдът посочва, че там е било записано, че той произхожда от поземлени имоти, с предназначение на трайно ползване като крайбрежна плажна ивица. По тези причини контрактът между Областния управител на Добрич и „РЕНКОН" ООД е в противоречие с императивните правни норми и е нищожен.

Окръжен съд - Добрич приема, че след като договорът с „РЕНКОН" ООД е нищожен, от него не са настъпили целените правни последици за прехвърляне на правото на собственост върху терена на „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД с изповяданата от тях на 23.11.2009 г. нотариално сделка. Установено е, че към момента на продажбата, „РЕНКОН" ООД е предал владението върху имота на купувача „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД. Съдът намира това владение за лишено от правно основание. „РЕНКОН" ООД не е придобил право на собственост върху имота, поради нищожността на договора за продажба, следователно не би могъл да прехвърли на „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД права, които не притежава. Окръжен съд - Добрич установи, че вторият ответник осъществява владение върху спорния имот без правно основание, а предявеният от държавата иск срещу него е основателен.

Решението на Окръжен съд - Добрич подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна, в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

През ноември 2010 г. съдът прогласи нищожността  на две сделки с имоти на брегоукрепителното съоръжение „Дамбата Албена - Балчик", продадени на „СЕЗОНИ" ЕООД.