Модернизират Професионалната гимназия в Благоевград с пари по проект
Модернизират Професионалната гимназия в Благоевград с пари по проект / Снимка: Община Благоевград

Община Благоевград внесе проектно предложение по ОП „Региони в растеж" 2014-2020, свързано с подобряването на условията в Благоевградска професионална гимназия. Стойността на проекта е 1 399 509,62 лв. със срок за изпълнение 18 месеца.

Целите в проектното предложение са насочени към подобряване качеството на образователната среда чрез създаване на условия за по-ефективно протичане на образователния процес. С реализирането на проекта ще бъдат осигурени съвременни условия за обучение на учениците. Предвижда се модернизиране на материалната база, като ще се осигури и възможност за целодневна организация на учебния процес. Ще бъде изградени и пристройка към съществуващата вече сграда, в която ще се обособят кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен салон за нуждите на учениците.

Учениците ще имат възможност по време на учебния процес да придобият и професионални компетенции, които ще им бъдат полезни в практическа среда. Проектът е насочен и към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици като осигури равен достъп до образователната инфраструктура за хора в неравностойно положение.