/ ThinkStock/Getty Images
Рециклирането им може да се увеличи чрез обучаването на медиците как да ги изхвърлят разделно
Един от основните начини за увеличаване на рециклирането на медицински отпадъци, е чрез обучаването на лекарите, медицинските сестри и останалите служители правилно и разделно да изхвърлят медицинските отпадъци. Това посочват от Българската асоциация по рециклиране.

От организацията напомнят, че всяка година в света се създават два милиона тона медицински отпадъци, известни също като биологични опасни или инфекциозни отпадъци в болниците, ветеринарните клиники и домовете.

Според Световната здравна организация /СЗО/ около 85 процента от болничните отпадъци са неинфекциозни и по-голямата част от тях могат да се рециклират, но въпреки това повечето от тези отпадъци се депонират или изгарят съгласно методите за управление на неопасни отпадъци.

СЗО: Антибиотиците стават все по-вредни (ВИДЕО)

В асоциацията на рециклиращата индустрия смятат, че първата стъпка при третиране и обезвреждане на медицински отпадъци е да се гарантира, че отпадъците от здравното заведение с неопасен характер са депонирани на депа за неопасни отпадъци, рециклирани или изгорени в съоръжения за неопасни отпадъци.

Операционните зали създават между 20 и 33 процента от общия брой отпадъци, генерирани в болниците. Проблемът на тези отпадъци е, че голяма част от тях са инструменти използвани в операционни зали, които заради изискването да са стерилни, най-често са за еднократна употреба. Повечето от тях са пластмасови.

От организацията допълват, че повечето от пластмасовите отпадъци лесно се рециклират, като се стерилизират, разтопят и след това повторно се използват. Те отбелязват, че според научно изследване почти 23 на сто от хирургичните отпадъци могат да бъдат рециклирани.

Проблемът за рециклирането на 19 процента от всички медицински отпадъци преди е идвал от това как да се стерилизират сините опаковки. В миналото синята обвивка е трябвало да бъде изхвърлена, тъй като тази част от обвивката съдържа олово, а то трудно се стерилизира и съответно е било невъзможно да бъде рециклирана. Днес вече е намерен начин как от синята обвивка може да се отстрани оловото и след това то да се разтопи и да бъде използвано повторно при производството на бутилки със сода и различни други пластмасови изделия.

Най-широко използваните технологии за третиране и обезвреждане на медицински отпадъци са депонирането, инсинерирането, автоклавирането, облъчване с микровълни, химическа дезинфекция.

От асоциацията посочват, че депонирането като метод е приложимо единствено за тази част от медицинските отпадъци, която е с характеристика на неопасен, битов отпадък.

Инсинерирането или правилното изгаряне е високотехнологичен подход, който може адекватно да третира всички видове опасни медицински отпадъци и е предпочитан вариант за третиране на биологични /анатомични/, цитотоксични и фармацевтични отпадъци. Важно е процесът да се извършва при висока температура варираща от 1000 до 1200 градуса за достатъчен период от време. Подходящи за изгаряне са отпадъци с ниско съдъжание на пластмаси - полиетилен /РЕ/, полипропилен /PP/, и поливинилхлорид. Изгарянето на пластмаси образува вредни диоксини и фурани.

При автоклавирането - ефективен процес на мокро термично дезинфекциране, опасните медицински отпадъци се нагряват с пара под високо налягане в затворен контейнер, при автоматизиран контрол на налягането и температурата.

Половин милион бебета умират всяка година в нехигиенични болници

Съгласно СЗО, за ефективно унищожаване на патогенните микроорганизми и повечето бактериални спори при автоклавиране, се изисква технологичен цикъл с продължителност най-малко 30 минути при температура 121 градуса и налягане 2,05 бара. След автоклавирането, отпадъците, които преди процеса са били опасни, вече могат да се депонират заедно с неопасните битови отпадъци.

Облъчването с микровълни е прилагането на високоенергийни електромагнитни полета, което води до осцилиране и бързо нагряване на течностите в отпадъците, включително клетъчните течности на микроорганизмите. По този начин се унищожават инфекциозните причинители в отпадъците.

Микровълновите процеси са широко използвани в някои европейски страни и стават все по-популярни. Подобно на автоклавирането, третираните отпадъци от инсталациите за облъчване с микровълни са неопасни и могат да се депонират заедно с битовите отпадъци.

При химическа дезинфекция - химически вещества /предимно хлорни съединения, соли на амоняка, алдехиди и фенолни производни/ се добавят към отпадъците, за да убият или да деактивират патогенните микроорганизми. Течните отпадъци като кръв, урина или отпадни канални води от инфекциозните отделения са подходящи за химическа дезинфекция.

Потенциалът за рециклиране на медицински отпадъци в болниците е важен както за въздействието върху околната среда, така и за човешкото здраве, смятат от Българската асоциация по рециклиране. Според специалистите предизвикателствата, пред които са изправени болниците, са как успешно да интегрират практиките за рециклиране в болничната обстановка съчетани с грижата за пациентите.