/ iStock/Getty Images
От май до момента по Програмата екипът е обучил повече от 250 училищни психолози
Учени от департамента "Психология" на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките /ИИНЧ-БАН/ създадоха "Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище", съобщиха от пресцентъра на БАН.

Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е имало подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.
Областта на приложение на програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер, може да бъде въведена и прилагана във всички основни и средни училища в страната, след обучение на училищни психолози и педагогически съветници в нейното приложение.

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за проявата на агресия сред ученици. Изследването е подготвено и направено от научен колектив от департамента "Психология" на ИИНЧ-БАН в периода октомври 2017 г. - февруари 2018 г., в 18 основни, средни и професионални училища /гимназии в различни по големина градове в страната.

Училищата са в София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра и Раднево. Включени са 992-ма ученици от четвърти, шести, осми и десети клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на новата програма. Освен това се установява, че най-често срещаните проблемни поведения, които са и най-значимо свързани с прояви на агресия /най-вече словесна/ към съученици и учители в училище са: бягствата от училище, употребата на алкохол, тютюнопушенето, лъжите с цел лична облага и срещите с приятели, които родителите не одобряват.

Първоначално е разработена пилотна версия на програмата, като са обхванати четири средни и едно основно училище в София, Бургас и Ловеч. Чрез попълване на форма за обратна връзка от ученици и въпросник за експертна оценка от училищни специалисти се оценява ефективността на приложените методи и се създава апробирана програма, включително методически и процедурни указания за прилагането й.

От май до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища, в 86 населени места в страната.

Предвижда се до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.