ВКП работи по над 30 случая за източване на еврофондовете
ВКП работи по над 30 случая за източване на еврофондовете / Sofia Photo Agency

Валери Първанов, заместник на главния прокурор – гост в предаването "Седмицата" на Дарик.

Отскоро има ново преструктуриране на отделите и секторите във Върховна касационна прокуратура. Вие пряко оглавихте наблюдението над най-критикуваните и в България, и откъм Европа ресори – корупция по високите етажи на властта, пране на пари, дела от значим обществен интерес. Какъв нов курс зададохте? Колко такива дела наблюдава този нов отдел? Ще станем ли свидетели най-после, пък дори и по повод предстоящия евродоклад, на обвинения за корупция по високите етажи на властта?

Бих искал да кажа, че това ново разпределение не е нещо съвсем ново, а цели да подчертае приоритетите на прокуратурата на Република България така, както се задават и в докладите на Европейската комисия и на ОЛАФ. В смисъл, че се обособиха три самостоятелни специализирани отдела вместо един предходен, а именно - отдел първи, който за вбъдеще, или считано от 1 септември, пое делата за корупция по високите етажи на властта, прането на пари и други дела от значим обществен интерес, отдел осми, който се занимава само и единствено с престъпленията, които имат предмет средства от европейските фондове...

Източването на еврофондовете.

... източване на еврофондовете, и отдел девети, който се занимава само с престъпленията на основните групи за организирана престъпност в България. Тоест колегите, които са обособени в тези отдели, може да се каже, че се специализират максимално в този вид престъпления, които те контролират и наблюдават. Тази специализация беше проведена и в долустоящите първоинстанционни прокуратури. Мисля, че вече е известно, че в Софийска градска прокуратура бяха обособени такива отдели, в единия от тези отдели имаше и едно височайшо посещение тези дни, то е ситуирано в сградата на Националната следствена служба и там съвместно работят екипи от дознатели, оперативни работници, следователи от Националната следствена служба, прокурори от Софийска градска прокуратура, както и контролиращите ги прокурори от отдел осми от Върховна касационна прокуратура. Този нов начин на работа позволява една по-голяма...

Да. Какъв е новият начин?

...координираност в работата на специалните служби, на разследващите органи, на първоинстанционните прокурори и на контролиращите прокурори от Върховна касационна, като може да се каже, че ежедневно се обсъждат съответните казуси, набелязват се съответните следствени действия, които се провеждат координирано, и се търси максималният ефект в сравнително възможното най-кратко време за постигане на един положителен резултат, в смисъл разкриване на обективната истина. И ако тя установява извършване на престъпление, привличане на съответните лица към отговорност и предаването им в съда, и то по начин, по който да не се стига до връщане на делата или постановяване на оправдателни присъди.

Колко дела от значим обществен интерес наблюдава този отдел, като че ли мернах цифрата 18, която вчера е коментирана на Висшия съдебен съвет?

Значи, ако говорите за осми отдел, мисля, че са повече делата, над 30 са.

Над 30 дела по източване на еврофондовете...

Да, се наблюдават от...

... наблюдава специалният отдел във Върховна касационна прокуратура.

Да, това са дела, които се разследват в момента, по които има частично повдигнати обвинения, тоест срещу определени лица. Разследването би трябвало да приключи в рамките на календарната година по част от тях и съответно делата да бъдат внесени в съда. По около 18 дела се работи в отдел девети, това е отделът за борба срещу организираната престъпност. Знаете, че се проведоха акции във Враца и на други места в страната. Този отдел, колегите, които са там от Върховна касационна, както и колегите от Софийска градска, и от други окръжни прокуратури, си координират дейността по противодействие на организираната престъпност. И както вече стана публично известно, тази група от Враца се оказа свързана с бургаската, поморийската група, поради което и...

Митьо Очите, да.

... да, Митьо Очите, Димитър Желязков, беше преведен от Бургаския затвор във Враца и му беше... и беше също така привлечен като обвиняем.

И беше повдигнато ново обвинение.

Ново обвинение за друго престъпление, извън това, за което вече беше сключил споразумение с Бургаската окръжна прокуратура.

Важен ресор, който ръководите, е Инспекторатът на прокуратурата. Започна ли да се чисти отвътре прокуратурата от корумпирани прокурори, както призова и председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев?

Значи, с тази заповед на главния прокурор беше променена компетентността на Инспектората към Върховна касационна прокуратура, в смисъл, че той пое не само тези нарушения, които водеха до дисциплинарна отговорност на магистратите в рамките на прокуратурата, а именно прокурорите и военните следователи, но пое и делата... наказателната отговорност на всички магистрати, тоест делата, които се образуват и се разследват...

Срещу прокурори, съдии и следователи.

… срещу прокурори, съдии и следователи. Мога да кажа, че вече сме превели в известност съществуващите дела, защото все още има една неяснота в закона, дали магистратите следва да са подсъдни само и единствено на Софийския градски съд като лица с макар и съвсем минимален функционален имунитет, или пък за престъпленията, които извършват в кръга на своите служебни задължения, са подсъдни на Софийския градски съд... тоест и се разследват, и се наблюдават от Софийската градска прокуратура, а за всички останали престъпления са подсъдни съобразно правилата на общата подсъдност. Тоест целта беше да установим има ли и дела, които ние в София не знаем, че съществуват, образувани примерно за шофиране след употреба на алкохол или за други дейности...

Намерихте ли такива дела?

Ами, намерихме 1-2 такива дела, които, така, въведохме в известност, и общо са, от началото на годината са били 32 такива дела срещу магистрати. Десет от тях вече са внесени с обвинителни актове в съда. Знаете, делото срещу бившия заместник районен прокурор на Оряхово Викентиев, което беше върнато. . .

Което беше със странни мотиви прекратено и върнато преди два дни.

Да, ще ги обсъдим с колегите и ще решим какво да предприемем.

Всъщност това е доста важен въпрос. Струва ми се странен мотивът на съда, който казва, че имунитетът на един от групата, Тома Томов, покрива и останалите двама и заради това те не могат да бъдат разследвани.

Не е точно това мотивът на съда, макар че още не сме го прочели, но явно е, че в определени случаи за разкриване на обективната истина се изисква присъствието на всички обвинени и подсъдими в залата, дотолкова доколкото не е допустимо различни съдилища да разглеждат един и същи казус, което предполага възможност и за взимане на противоречиви решения, което не би било добре за правосъдието. Явно това е водещият мотив, но ще го обсъдим отново и ще решим дали има някакви...

Какви ходове има прокуратурата…

Какви ходове има. Да, евентуално ако има задължителни указания по приложението на закона, ще ги изпълним, ако ли не, или ще изчакаме отпадането на процесуалните пречки, тоест...

На имунитета.

... на имунитета, или пък ще се опитаме отново да сезираме съда, т.е. да внесем ново...

За отнемането му.

Не, ние не можем, нямаме нови факти и обстоятелства, за да поискаме нова процедура по снемане на имунитета, а същевременно може да изчакаме и промяната в Наказателно-процесуалния кодекс, ако се разреши отново правото на частен протест срещу тези актове на съда, които с разпореждане и с определение се връщат за допълнително разследване на прокурора, да подлежат на преглед пред въззивен съд, то би могло и да сезираме съответния, в конкретния случай Софийски апелативен съд, който да прецени законосъобразността на решението на Софийския градски съд.

Г-н Първанов, като една от причините за несправяне с тежките разследвания, особено тези, които са за финансови, икономически престъпления, организирана престъпност, пране на пари, се сочи недостатъчната компетентност на прокурорите и непознаването на европейското законодателство в достатъчна степен. Какво не знаят прокурорите и как ще ги научите?

Действително не само прокурорите, но всички действащи юристи срещаме затруднение от постоянните промени в законодателството, и то не само в наказателно-правната материя, но и в гражданското, в търговското право. Дотолкова, доколкото наказателното право е едно негативно право и преследва отклоненията от правото, то всички прокурори следва да са добре запознати и с позитивното право, т.е. с всички останали клонове на правото, облигационното, вещното, общогражданското право, и постоянните промени в законодателството, както се казва, затрудняват вземането на решения, за съжаление понякога сме и некоректни, неточни, не съобразяваме съответния действащ закон към момента на извършване на деянието, т.е. прокурорът не само трябва да познава правото, което действа в момента, но той трябва да съобрази и тези разпоредби, които са действали към момента на извършване на деянието, за да прецени доколко лицето, което би могло да бъде обвинено, е нарушило действащия тогава закон, а не действащия в момента.

Поради това имаме и, както вече беше отчетено, известни неудачи и голяма... не чак толкова голяма, но все пак съществена част от актовете, които внасяме, между 8 и 10 процента биват връщани от съдилищата на първоинстанционните прокуратури за прецизиране именно на такива казуси. Мога да кажа, че прокуратурата полага изключително големи усилия за повишаване квалификацията на прокурорите, както на новопостъпващите, които преминават през задължителни 6-месечни курсове в Националния институт на правосъдието, а именно тези, които се назначават като младши прокурори. . .

Които влизат отвън в системата.

... които влизат отвън, но на длъжност младши прокурор. Искам да подчертая, че такива колеги имаме, които са на тази длъжност младши прокурори, и със значителен стаж, включително в последния конкурс, който беше проведен, имахме и доктор на ...

Юридическите науки.

… доктор по право. Не, чакайте, доктор по право, първата степен, която е, т.е. не значи, че като е на младши прокурорска длъжност, това е човек, който идва от студентската скамейка. Въпреки това всички минават на този 6-месечен курс на обучение. Всички, които са новопостъпили, се стараем да преминат още първата година през обучение също в Националния институт на правосъдието, и отделно всички останали прокурори, независимо от мястото, което заемат в йерархията, годишно преминават през поне един курс на обучение, семинар, даже както се изрази един колега административен ръководител, ние прокуратура ли сме или семинария, поради това, че семинарите следват, така да се каже, един след друг. Само досега, през настоящата година, сме провели 58 семинара с над 800 прокурора, т.е. почти половината, даже... половината от действащите прокурори са преминали една или друга форма на обучение.

До края на годината има още няколко семинара. Мога да кажа, че именно нуждата от обучение ни принуди да направим едни сериозни вложения, капиталовложения в почивния дом, който има прокуратурата, в град Бяла, в смисъл да не се използва само през летния сезон за почивка на магистратите, но да бъде използван целогодишно, като там строим нова зала за обучение, конферентна зала, модерно оборудвана, съответно правим и необходимите преустройства, така че този почивен дом също да бъде превърнат в учебна база, който целогодишно да може да бъде използван не само от прокурорите, но и от другите колеги в регионите, апелативните райони Варна и Бургас, именно с цел провеждане на такива квалификационни мероприятия. Мисля, че беше също така широко оповестено, че прокуратурата на Република България спечели един проект по ОПАК за милион и 600 хиляди лева за повишаване на компютърната грамотност на магистратите. Това е необходимо с оглед нашата амбиция да приключим изграждането на унифицираната информационна система в цялата прокуратура, а не само в три апелативни района, както е досега. Закупихме и необходимата техника. Знаете, че ни критикуваха за неефективно...

Да, точно това щях да ви питам. Организацията "Оупън Юръп", която събира случаи на измами с евросредства, обвини в точно такава измама българската прокуратура. Обяви, че тя е получила милион и 800 хиляди евро за изграждане на компютърна система, както казвате, пък компютрите стояли, събирали прах в мазето. Направихте ли проверка?

Значи, направихме една много задълбочена проверка и бих искал да кажа, че първо, в самия доклад на тази организация няма такъв елемент за измама, а по-точно за неефективно използване на получените средства. Значи, бих искал да уточня за вашите слушатели, че прокуратурата средства не е получила. Тези средства са били отпуснати на Министерство на финансите, което от своя страна се е разпоредило с тях и е закупило за нуждите на прокуратурата имущество - хардуер и софтуер, а именно операционни системи. Въпросната унифицирана информационна система, с която ние в момента разполагаме, също така е платена с тези средства, част от тези 1.8 млн. евро, в размер на 300 000 евро и тази система от две години работи в част от прокуратурите в страната като пилотни проекти, с тенденция да обхване абсолютно всички 155 звена на прокуратурата.

Добре, а намерихте ли компютри в мазето все пак?

Тридесет и пет сървъра са били закупени и 787 компютърни станции. От тези 787 компютърни станции през май 2005 г., когато е имало проверка на Европейска сметна палата, 35 са намерени в едно помещение, което не е склад, а зала, като са били от няколко дни след доставката от Министерство на финансите и са били предназначени за учебната база в Цигов чарк. Просто не са били транспортирани. Това е станало след около седмица. През 2007 г. имахме много подробен одит от българската Сметна палата по всички тези средства, които... и имущества, получени по различни програми, не само от еврофондове, но и по линия на сътрудничеството с американското посолство, с Американската агенция за международно развитие и оценката беше, че няма допуснати нарушения на процедури, както и че цялото получено имущество се използва ефективно, по предназначение.

Но за да получат и представа вашите, така, слушатели, за обема на тази... нуждата от техника, е, че сега, с обществената поръчка през 2008 г. ние закупихме още 1020 компютърни станции, над 80 сървъра, рутери и всякакво друго имущество, необходимо за тази система. Имуществото вече е доставено в прокуратурите. Очакваме да бъде съответно свързано в система и след обучението на колегите прокурори и на съответните служители, които работят пряко в системата, се надявам в най-скоро време прокуратурата да може да отчете пред обществото, че има функционираща ведомствена информационна система.

Сега, г-н Първанов, като казахме тук за проверки, за пари, за финанси, се сетих - тази седмица мина и новината, че още 267 български богаташи се проверяват от данъчните за незаконни пари и имоти за пет години назад - политици, декларирали участие във

фирми, едри предприемачи в туризма, строителство, недвижими имоти, банково дело, бизнесмени така наречени, хора от престъпния свят. Сега, в прокуратурата дойдоха ли поне част от тези проверки с някакви данни за престъпления и всъщност кои олигарси още са на прицела на прокуратурата, освен... Знаем вече в сряда Христо Ковачки стана клиент на прокуратурата?

Ами, мога да кажа, че прокуратурата се радва на тази активност от страна на... данъчните власти.

Е данъчните власти, дотолкова доколкото знаете, че те имат неограничен достъп до досиетата на юридическите и физическите лица, докато за прокуратурата съществува както данъчна, така и банкова тайна и без разрешение на съд ние нямаме право да изискваме съответната информация. За съжаление, на няколко наши доклада ние отчитаме, че при образуването на данъчни, нали, престъпления, наказване на този вид престъпна дейност, едва 10 процента са инициирани от компетентните органи. Останали са по сигнали на граждани, на службите на МВР, Икономическа полиция. Явно, че нашите партньори от данъчните служби са разчели правилно критиката и са започнали една дейност, която ние приветстваме, защото това е и тяхно задължение, и когато те приключат, се надяваме да получим както обобщение, така и конкретни данни.

По думите ви разбирам, че до момента нито една от тези 267 проверки не е стигнала до вас?

Ами, не мога да бъда съвсем точен, защото те изпращат и на първоинстанционните прокуратури. Ние събираме в края на месеца информация какво е пристигнало. Надявам се случаите, които бъдат надлежно проверени и преценено, че има данни за престъпления, регулярно да постъпват в първоинстанционните прокуратури, които са компетентни да образуват дела, а те съответно да уведомят Върховната касационна прокуратура, че са образували такива. Междувпрочем в момента, в който заработи тази унифицирана информационна система, ние можем да правим ежедневни справки по видовете престъпления, лица, срещу които е образувано, срещу които е повдигнато обвинение, срочният контрол, така че мога да ви кажа надявам се, че вече има такива дела. Междувпрочем от делата, които ние наблюдаваме, като бройка най-много са тези именно, които са образувани за данъчни престъпления. Обикновено са повече от половината от общообразуваните дела, които наблюдаваме с особен интерес.

Тази седмица беше белязана и от едно, така, доста знаково събитие, в което главен герой, така да се изразя, е прокуратурата. Вторият по богатство българин - Христо Ковачки, заедно с дясната си ръка и, така, негов зет Никифор Вангелов станаха ваши клиенти. Всъщност за колко милиона укрити данъци се разследва Ковачки? Сумите в общественото пространство варират между 5 и 30 млн. Поне сумата можем ли да уточним, за колко милиона се разследва този човек?

За съжаление точно по този казус не мога да ви бъда полезен. Делото е от компетентността на девети отдел, а именно "Организирана престъпност", а не конкретно "Данъчни престъпления". Би трябвало да се знае, че организираната престъпност винаги е свързана и с някакъв друг вид престъпления, т.е. няколко лица се сговарят да извършват трафик на хора, разпространение на наркотици, данъчни измами, имотни измами. В конкретния случай, нали, неплащане на данъци чрез съставяне на различни документи с невярно съдържание, с които се укриват доходи и т.н. Тоест преценено е, че в конкретния случай се касае за организирана престъпна група, поради което делото е от компетентност на друг отдел и на друг ресорен заместник-главен прокурор.

Г-н Първанов, няма ли обаче опасност прокуратурата да бъде обвинена в изпълнение на политически поръчки по повод на това лице? Това, всъщност в интерес на истината, ако трябва да сме точни, отдавна не се е случвало. Имам предвид, че Ковачки е неформален лидер на партията ЛИДЕР, евентуален кандидат за влизане в следващия парламент е тази партия. Друга версия пък гласи, че това е удар срещу президента. Трета версия, че е удар срещу него като спонсор на ДПС. Все политически причини се сочат.

Бих искал да кажа от името и на главния прокурор, и на ръководството на прокуратурата, че в никакъв случай каквото и да предприеме прокуратурата не следва да се счита, че това е действие извън целите по защита на обществения интерес и преследване на престъпността, където и както да се е случила тя. Мисля, че главният прокурор е демонстрирал една завидна равноотдалеченост от всички политически партии. Той приема лидерите на всички групи. Знаете, че... и партии, скоро имаше среща, миналата седмица, както с премиера, който е и лидер на управляващата партия БСП, така и с лидера на ГЕРБ г-н Цветан Цветанов, който донесе един сигнал пък срещу лица, които са депутати, лидери на общинско ниво на БСП. Знаете в момента за проверката, която е възложила прокуратурата на ДАНС - сигнал срещу мандатоносителя, нали, лица, които са, така да се каже, партийно обвързани с ДПС.

Това се случи вчера в интерес на истината по повод обвиненията на Керим Караали.

Да, така че, прокуратурата ще провери всеки сигнал срещу всяко длъжностно лице, всеки гражданин, всеки политически лидер и ще се произнесе със съответния мотивиран акт.

Тоест категоричен сте, че и проверката срещу обръчите от фирми на ДПС не е политическа поръчка, която прокуратурата изпълнява?

Значи, прокуратурата не е изпълнявала и няма да изпълнява политически поръчки. Но прокуратурата не може да подмине с мълчание сигналите, които влизат в нея, без да ги проверки доколко те са основателни, ако не са основателни, да заяви със съответния акт на прокурора, на който му е възложено, като първоинстанцинен прокурор да каже, че няма данни за нарушение и престъпление или пък, ако има такива, да бъдат съответните конкретни лица подведени под отговорност. Би следвало да се знае, че нито една партия не е застрахована от това да има длъжностни лица, които са издигнати от нея, или които членуват в нея, или симпатизанти, които по един или друг повод да извършат действия, които биха могли да бъдат квалифицирани като престъпни деяния. И в това не бива да се търси абсолютно никаква политика от страна на прокуратурата.

Няма да има чадър, казвате, над когото и да било.

Не, не е имало, няма и да има чадър върху когото и да е. Но трябва да се знае и следното, че прокуратурата сама не разкрива престъпления. И тя няма нито човешки ресурс, нито съответните възможности да разкрива престъпления. Това е задължение на изпълнителната власт. Така е и в закона за МВР, и за ДАНС.

Да кажем на МВР, дознателите и оперативните служби.

Не... оперативните служби. Ние не можем да се самосезираме винаги, постоянно за всичко. Естествено тогава, когато има конкретни факти, ние ги проверяваме. Бих отворил една скоба и да кажа, че вчера ми беше докладвано, като ръководител на инспектората, един случай, който много нашумя преди около месец, а именно отвореното писмо на Валентин Димитров за оказан върху него недопустим натиск от двама висши магистрати - г-жа Попова и г-н Найденов. Проверката приключи и се установи, че няма абсолютно нищо вярно в това, което е написано в писмото. А проверката продължи доста време поради факта, че основният свидетел, който беше посочен от това лице, което многократно е осъждано и в момента е обвинено за измами, явно, че това е традиция в него, да говори нещо, което не е истина, г-жа Димитрова, адвокат Димитрова, която след многократни усилия най-после беше намерена, взети бяха обяснения от нея и тя не потвърди изобщо версията, която нейният подзащитен…

А той не трябва ли да понесе някаква отговорност за тези клевети...

Ще помислим. Проблемът тук е, че доста, така, лицата, които са инициирали тази инсинуация, са помислили, тъй като той не сигнализира никой от органите, които биха могли лично да предприемат наказателно производство, тоест не можем да говорим директно за набедяване, тъй като декларацията беше прочетена от друго лице в ефир. След това беше изпратена тази декларация, нотариално заверена, от адвокат, който винаги може да каже, че не е знаел, че написаното в него не отговаря на истината, а пък самото лице е попълнило тази декларация просто така, за да си запише записки за своите наследници, да може да разказва нещо на внуците си. Но мога да ви кажа, че прокуратурата положи изключително много усилия да направи една съвсем обективна проверка и колкото и да беше замислена тази инсинуация много добре, явно лицето беше пропуснало, че има GSM и че техническите средства могат да установят този GSM във всеки момент къде се е намирал. През този ден, който той посочва, че е бил в Съдебната палата на "Витошка" 2, GSM-ът му там не е бил. А на съвсем други места, както и GSM-те на двамата магистрати са били...

Посочени от него, да.

...посочени от него, са били в рамките на една клетка, само за времето през проведеното мероприятие, което... срещата, нали, с екипа на вицепремиер Плугчиева, след което те се разделят. И е видно, че трите GSM-а не попадат за времето, посочено за пребиваване в сградата на "Витошка" 2, трите GSM-а са били на различни места. Така че явно е, че лицето е използвало, така да се каже, е използвано, за да се отклони общественото внимание, както и да се атакуват двама висши магистрати, които в последните месеци имат много активно участие в борбата с престъпността.