/ iStock/Getty Images
Административното дело беше образувано по жалба на две физически лица
Върховният административен съд остави без разглеждане искането за спиране на предварителното изпълнение на решенията на Министерски съвет за участие на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка.

Административно дело № 7948 от 2020 г. беше образувано по жалба на две физически лица срещу решенията на правителството от 12 юни 2020 г. На заседанието на МС е одобрен: 1. представения от министъра на икономиката и министъра на финансите доклад за предприети от ББР АД действия по придобиване на акции от увеличението на капитала на ПИБ АД; 2. взето е решение участието на ББР АД в увеличението на капитала на ПИБ АД да се извърши при пазарни условия и до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции; 3. МС възлага на министъра на икономиката да уведоми органите за управление и контрол на ББР АД за взетото решение.

Fibank увеличи капитала си

Върховните съдии от тричленния състав приемат, че спорът за законосъобразност на решенията не е подведомствен на административния съд, тъй като решенията на МС нямат характер на административен акт по смисъла на чл. 21 АПК, нито по смисъла на чл. 65 АПК или на нормативен акт по смисъла на чл. 75 АПК.

Решенията за участие на ББР АД в увеличението на капитала на ПИБ АД са взети при упражняване на правата на принципала - Министерство на икономиката и енергетиката, в търговското дружество. Съгласно чл. 4, ал.6 от Устава на „Българската банка за развитие“ АД банката може да участва в дружества при спазване на изискванията на българското законодателство.

В тази насока решението за участие на една банка в увеличаването на капитала на друга, като създаващо търговско правоотношение, е извън регулируемата подведомственост на административните съдилища.

Върховните съдии приемат също, че решенията на МС по т.1 и т.3 са с вътрешен характер без външно проявление към правата и интересите на жалбоподателите. Решението по т.2 пък се явява етап от процедура по участие на едно дружество в процедура по изкупуване на акции за увеличаване на капитала на друго.