Положителните антигенни тестове вече се отчитат от Единния информационен портал
Положителните антигенни тестове вече се отчитат от Единния информационен портал / iStock/Getty Images
Със Заповед № РД-01-724 /22.12.2000 г., издадена от министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, бързите антигенни тестове се добавят като лабораторен критерий в дефиницията за случай на COVID-19, което създава допълнителна възможност за лабораторна диагностика  на заболяването в страната.

Лицата с положителен антигенен тест щe бъдaт отчитани като потвърдени случаи на СОVID-19 в Единния информационен портал и ще подлежат на 14-дневна изолация, а  техните близки контактни лица - на 10-дневна карантина, ред, прилаган и при случаите, потвърдени с PCR тестове.

Провеждането на бързи антигенни тестове ще се извършва от лечебни заведения (самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински и диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове) и РЗИ.

Прилагането на бърз антигенен тест следва да се извършва съобразно посочените в заповедта критерии, които включват при болни лица - провеждане в рамките на 5 дни от началото на клиничната картина, а при контактни лица - в рамките на 7 дни от последния контакт със заразен с коронавирус.

При лица с наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, следва да се проведе изследване по метода PCR, а при невъзможност да се извърши нов бърз антигенен тест след 2-4 дни.

Направените до момента бързи антигенни тестове няма да се включат със задна дата в официалните данни за потвърдените в страната случаи.

По-долу - цялата заповед на министър Ангелов.

MM1811OT.023
министър на здравеопазването - заповед

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Министър на здравеопазванетоЗ А П О В Е Д

РД-01-724/22.12.2020 г.

На основание чл. 29 от Наредба номер 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба номер 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

2. Всеки случай на COVID-19, съгласно дефиницията за случай, посочена в Приложение номер 1, се съобщава по реда на Наредба номер 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

3. Ежедневно регионалните здравни инспекции (РЗИ) подават обобщена информация в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба номер 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

4. Националният център по обществено здраве и анализи обработва информацията по т. 1, обобщава и изпраща ежедневна и седмична сигнална информация съгласно чл. 22 от Наредба номер 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

5. Регионалната здравна инспекция, на територията на която е открит случай на COVID-19 предприема действия по проучване на заболелия и изолация, определяне на неговите контактни лица и поставянето им под карантина, създаване на организация за тяхното медицинско наблюдение и лабораторно изследване (по преценка), въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки в огнището и лечебните заведения.

6. Провеждането на бързи антигенни тестове се извършва от самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове и РЗИ, съгласно Критерии за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2, посочени в Приложение номер 2.

7. Провеждането на високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" се извършва в определените за целта лаборатории в лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции, съгласно Приложение номер 3. Първите пет положителни и първите десет отрицателни резултата от проведено високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" в лабораториите след включването им в Приложение номер 3 се изпращат за потвърждаване от Националната референтна лаборатория "Грип и остри респираторни заболявания" на Националния център по заразни и паразитни болести.

8. Всички съмнителни/неубедителни резултати от проведено високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" в лабораториите по т. 7 се изпращат за потвърждаване от Националната референтна лаборатория "Грип и остри респираторни заболявания" на Националния център по заразни и паразитни болести.

9. Министерство на здравеопазването поддържа въведената в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и предоставя информационна платформа на всички компетентни институции. Националната информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната;

б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус. При подаване на информация за наличие на два или повече симптома, приложението изпраща съобщение към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на съответното лице;

в) Регистър на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в лечебно заведение, изпълняващо болнична помощ или в домашни условия;

г) Модул за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2.

10. Достъп до информацията в Националната информационна система по т. 9, букви "а" и "б" е публичен и до него имат всички граждани.

11. Достъпът до информацията в Националната информационна система по т. 9, букви "в", и "г" се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след подаване на заявка в регионалната здравна инспекция и предварителна регистрация.

12. Достъп до информацията в Националната информационна система по т. 9, буква "в" имат РЗИ, органите на Министерство на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения за болнична помощ, лечебните заведения, извършващи лабораторно изследване за COVID-19, Националният център по трансфузионна хематология, районните центрове за трансфузионна хематология, общините, Националният осигурителен институт, териториалните поделения на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

13. Достъп до информацията в Националната информационна система по т. 9, буква "г", имат РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси.

14. В модулите на Националната информационна система по т. 9, буква "в" и "г" ежедневно постъпва информация по автоматизиран път с данни за лицата, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина и задължително се въвеждат данни, както следва:

а) от Регионалните здравни инспекции:

аа) в регистъра по т. 9, буква "в" за всички карантинирани или поставени на домашна изолация лица, съгласно предписанията, издадени от директора на съответната РЗИ или от оправомощен от него заместник-директор;

аб) в модула по т. 9, буква "г" - общият брой болнични легла, броят на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, общият брой интензивни легла и броят на интензивните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 за всяко лечебно заведение за болнична помощ в съответната област.

б) Служителите на Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерство на вътрешните работи подават в реално време по автоматизиран път данни за всички лица, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина.

в) Лечебните заведения за болнична помощ въвеждат ежедневно цялата информация за лицата с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, хоспитализирани в тях и отразяват всички промени, свързани с тях (дата на постъпване
в лечебно заведение, професия, месторабота, състояние на болния, клинично протичане, прилагано специфично противовирусно лечение, с лекарствен продукт заплащан от Министерство на здравеопазването, дата на започване на лечението, продължителност на лечението, общо приложено количество от лекарствения продукт, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването, дата на изписване от лечебното заведение и останалите задължителни полета в системата по т. 9). За навременното изчисляване на свободните легла в Модула за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, данните за прием и изписване се въвеждат непосредствено след хоспитализацията или дехоспитализацията на лицата с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2.

г) Лечебните заведения и РЗИ по т. 6 и лабораториите по т. 7, които провеждат диагностика за COVID-19, въвеждат получените резултати по един от следните начини:

га) чрез импортиране в регистъра по т. 9, буква "в" на xml файл по образец, съгласно Приложение номер 4;

гб) чрез импортиране в регистъра по т. 9, буква "в" на електронна таблица във формат *.xls по образец, съгласно Приложение номер 5;

гв) чрез ръчно въвеждане на информацията в Националната информационна система за борба с COVID-19.

15. За всяко лице под карантина или потвърден случай на COVID-19 в регистъра по т. 9, буква "в", се въвеждат собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), телефон за връзка, място за поставяне под карантина или изолация, начална дата на периода на карантина или на домашна изолация).

16. Органите на МВР имат достъп за четене до данните за карантинираните лица, потвърдените случаи на COVID-19, поставени на домашна изолация и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина или изолация. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:

а) главните дирекции на МВР;

б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;

в) дирекция "Комуникационни и информационни системи";

г) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

17. Информационната система по т. 9 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно карантинираните лица и потвърдените случаи на COVID-19 от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

18. Информацията по т. 14, буква "г" за проведените лабораторни изследвания за съответния ден се подава до 21 часа.

19. Информационната система по т. 9 изпраща на регионалните здравни инспекции автоматични генерирани съобщения по електронна поща относно новодиагностицираните случаи на COVID-19 на територията на съответната област въз основа на информацията, въведена по т. 18 и настоящ адрес на лицето.

20. Контролът за изпълнение на задълженията по т. 14, букви "в" и "г" се осъществява от директорите на регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси.

21. Общините имат достъп до данните за лицата по т. 9, буква "в", поставени под карантина и потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в домашни условия, на територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина.

22. Националният осигурителен институт и териториалните му поделения имат достъп до данните за лицата по т. 9, буква "в", поставени под карантина и потвърдените случаи с COVID-19, поставени в изолация (лични данни и адрес на карантиниране/изолиране) при изпълнение на функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове за временна неработоспособност.

23. Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси имат достъп до модулите на Националната информационна система по т. 9, букви "в" и "г", с цел осъществяване на наблюдение, контрол и обмен на информация за заболелите с COVID-19.

24. Дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане имат достъп до данните за лицата до 14-годишна възраст от регистъра по т. 9, буква "в", поставени под карантина, при изпълнение на функциите им, свързани с отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

25. Изпълнителна агенция "Медицински надзор" има достъп до данните от регистъра по т. 9, буква "в", при осъществяване на контролните си правомощия по чл. 7б от Закона за лечебните заведения.

26. Националният център по трансфузионна хематология и районните центрове за трансфузионна хематология имат достъп до данните за лицата по т. 9, буква "в" за осъществяване на проверка на специфичните изисквания към кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма за лечение на COVID-19.

27. Заповед номер РД-01-648 от 10.11.2020 г., изменена със Заповед номер РД-01-658 от 16.11.2020 г., Заповед номер РД-01-676 от 25.11.2020 г. и Заповед номер РД-01-701 от 14.12.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

28. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Recoverable SignatureXКостадин АнгеловSigned by: Kostadin Georgiev Angelov

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм
Министър на здравеопазването