С решение от днес, 25.02.2021 г., Народното събрание прие годишния отчетен доклад на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г. Докладът е предоставен на президента на Републиката и на Министерския съвет и отчита в обобщен вид работата на Комисията и нейната администрация по основни направления: превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество и управление на обезпеченото имущество.

Съобразно ЗПКОНПИ, Комисията съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск. През 2020 г. са съгласувани общо 79 законопроекта. По отношение на 22 от тях са установени индикации за корупционен риск и са направени 48 предложения за редакция на текстове с цел намаляване и избягване на този риск. Приети са 31 от направените предложения. Така, от общия брой направени предложения, 64,6% са приети, 18,7% не са приети, а за 16,7% се очаква информация от вносителите на законопроектите.

Водещи примери за постигнати резултати от съгласувателната процедура са ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по който бяха приети всички предложения на Комисията относно критериите за подбор и възможност за удължаване на пределната възраст на службата, както и ЗИД на Закона за движение по пътищата, по който не бяха съгласувани разпоредбите, с които се направи опит за въвеждане на нова процедура за санкциониране на водачите на МПС, при която един и същ контролен орган едновременно установява нарушението и налага наказанието.

Приетите и обработени декларации от дирекция „Публичен регистър“ за 2020 г. са 6303. Броят на неподадените и на подадените извън установения в закона срок декларации за годината е 673, при 258 за 2019 г. и 148 за 2018 г. Приключена е проверката на встъпителните декларации за имущество и интереси, както и на финалните декларации, подадени от лицата, участвали в местните избори през 2019 г., обхващаща 10 776 лица. Изготвените доклади за несъответствие са 1 785. Приключена е и проверката на ежегодните декларации за имущество и интереси, подадени от задължените лица през 2020 г. Тя обхваща 9 095 лица, попадащи в обхвата на закона. Установени са несъответствия за общо 507 лица, заемащи висши публични длъжности и за тях проверката е приключила с доклад за несъответствие.

През 2020 г. е извършена проверка по общо 292 сигнала за конфликт на интереси. През 2018 г. те са били 119, а през 2019 г. – 166. Така ръстът на
получените през 2020 г. сигнали за конфликт на интереси е с над 60% в сравнение с 2018 г. и с над 40% в сравнение с 2019 година. Постановени са 122 решения по същество - 30 решения, с които се установява конфликт на интереси и 92, с които не се установява конфликт на интереси. За сравнение, през 2018 г. Комисията е приела 28 решения, с които се установява конфликт на интереси и 50 решения, с които такъв конфликт не се установява. През 2019 г. са приети 14 решения за установяване на конфликт на интереси и 87 за неустановяване. С решенията на Комисията за установяване на конфликт на интереси са наложени глоби и са постановени отнемания на паричната равностойност на получените облаги в общ размер на 610 866 лв. - с 407 328 лв. повече от наложените санкции за 2019 г. (203 538 лв.) и с 505 606 лв. повече в сравнение с 2018 г. (105 260 лв.).

През отчетната година в дирекция „Противодействие на корупцията“ са постъпили общо 491 проверки, възложени от органи на прокуратурата, като по 386 такива преписки работата е приключена и резултатите са докладвани на съответните прокурори. През годината от служителите на дирекцията са извършени над 600 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна. Получените по компетентност сигнали са 810, като по 597 сигнала проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е приела съответно решение. През годината са приети съответни решения на КПКОНПИ за осъществяване на 156 оперативни взаимодействия с органите на Прокуратурата на Република България, поради установени данни за престъпления. За 2019 г. сигналите, изпратени за оперативно взаимодействие са 145, а през 2018 г. – 137.

За периода 2018 г. - 2020 г. Комисията е приела общо 641 решения за внасяне на искове за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща цена на исковете в размер на 1 630 968 028,12 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 1 039 308 423,18 лв. и със стойност на допуснатото за обезпечение имущество в размер на 1 036 409 942,10 лв. За 2020 г. броят на решенията е 235, общата цена на исковете – 471 626 294,28 лв., стойността на претендираното за обезпечение имущество – 219 458 089, 36 лв., а на обезпеченото от съдилищата имущество – 219 126 445, 29 лв. През 2020 г. общо влезлите в сила съдебни решения са 47, с обща стойност на уважените искове в размер на 12 172 551,64 лв.

Комисията осъществява и управление на обезпеченото имущество. През 2020 г. са запорирани и възбранени 713 броя движимо и недвижимо
имущество, в това число 85 жилищни и 46 търговски обекти, 238 поземлени имота, 339 леки и товарни автомобили, 1 въздухоплавателно средство и 4 броя селскостопанска техника.

Пълният текст на Доклада за дейността на КПКОНПИ за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Комисията.