/ iStock/Getty Images
Две научни титли е получил с плагиатство професорът и университетски преподавател Венелин Терзиев. Това са установили проверки на Комисията по академична етика в МОН. Терзиев е публично известен от няколко години поради необичайно голямата си активност в различни сфери на науката.

Само за няколко години той представи четири дисертации и над 1600 научни публикации и с главозамайваща скорост се изстреля до званието „професор”, припомня в. "Монитор".

Проф. Венелин Терзиев с най-високата награда „Златен век“

Накърняване на авторски права е открито в дисертациите на Венелин Терзиев за придобиване на научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ в професионално направление „Икономика“. В първия случай арбитрите установяват висока степен на плагиатство в научен труд на тема „Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда“, защитен във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2014 г. От общо 296 страници плагиатстваните са 65 или 22,2% от дисертацията, с която Терзиев става т. нар. „малък доктор“ в направление „Икономика“. Сред установените нарушения са некоректни цитирания, излагане на данни с неуточнен произход, съвпадение на текстове с публикации на други автори.

При втората проверка е установено плагиатство при придобиването на научна степен „доктор на науките“ през 2015 г. С дисертация „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики“ Венелин Терзиев става т.нар. „голям доктор“ в професионално направление „Икономика“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Плагиатствани са 231 страници от общо 374, което е 61,8% от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания. В доклада се посочва, че липсват източници на данните в таблиците и фигурите и са използвани публикации, които нямат общо с тезата на дисертацията. Становището на КАЕ е, че дисертационният труд е с висока степен на плагиатство.

За решенията са уведомени университетите, в които са защитени дисертациите, за да могат да предприемат действия по отнемане на съответната научна степен съгласно Закона за развитието на академичния състав, допълниха от МОН.

Заключението на Етичната комисия: Петър Илиев е плагиатствал

Приключила е и още една проверка на дисертацията на Терзиев за труд, защитен в Националния военен университет „Васил Левски“ (НВУ) през 2014 г. и е на тема “Модели на повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“. Благодарение на него Венелин Терзиев е станал „доктор на науките“ в направление „Национална сигурност“.

Проверени са и публикациите му за заемане на академичната длъжност „професор“ в същото направление в НВУ. В тези два случая арбитрите на КАЕ не са установили плагиатство.