/ БГНЕС
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който се регламентират стъпките за пълна либерализация на електроенергийния пазар и се въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност, е готов и е предложен за обществено обсъждане от заинтересованите страни. Това е ключова стъпка от реформата на електроенергийния пазар, чието изпълнение ще осигури следващите плащания, които страната ни следва да получи по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът въвежда разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС.

Със законопроекта се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

В съответствие с регламента, допускащ спешна намеса на държавите за справяне с високите цени на енергията, законопроектът предвижда, че регулираните цени за бита могат да се определят и под себестойност в период на криза. В тези случаи разходите на крайните снабдители и търговците подлежат на компенсиране.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност. 
БГНЕС