РИОСВ - Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца
РИОСВ - Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца / Дарик Враца

Експерти от РИОСВ - Враца извършиха извънредни измервания на качеството на атмосферния въздух в града с цел установяване наличието на органични замърсители. В седем пункта на града на 12 септември е извършено измерване на органични съединения и въглеводороди с газхроматограф от Регионалната лаборатория в Плевен. След анализ на резултатите бе установено, че няма наличие на необичайни летливи органични газови съединения.

По показателите - серен диоксид, азотни оксиди, хлороводород, общ органичен въглерод, въглероден оксид и прах на 14 и 15септември е направено измерване и на циментов завод на „Холсим (България)" АД, с. Бели Извор. Не са констатирани превишения на нормите.
За неутрализиране на неприятните миризми от канализационните колектори и ПСОВ- Враца на кмета на града и на управителя на „ВиК" ООД са дадени предписания за предприемане на допълнителни мерки. Предписанията се изпълняват своевременно.