Административен съд Враца
Административен съд Враца / Дарик Враца
През 2018 г. в Административен съд – Враца са образувани 54 административни дела по жалби и протести против отделни текстове от наредби, приети с решения на общинските съвети в Козлодуй, Криводол, Оряхово, Роман, Мездра, Враца, Борован, Бяла Слатина, Хайредин и Мизия. През 2017 г. делата с такъв предмет са били 71, а  през 2016 г. - 25.

В цялост са оспорени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за разполагане на преместваемите обекти и двете приети с решения на Общински съвет Мездра. В останалите дела предмет на съдебно оспорване са отделни текстове от Наредбите, приети с решения на съответните общински съвети за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество; за обществения ред и опазването на общинските имоти; за упражняване правата на общината в общинските дружества; за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища и др.

С решения по същество на спора са приключили 20 дела като съдът е установил, че оспорените текстове от наредбите действително са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен и ги е отменил като незаконосъобразни. Шестнадесет от постановените решения са влезли в сила.

С определения без разглеждане са оставени 21 протеста и производствата по тези дела са прекратени, тъй като съответните общински съвети са се възползвали от правомощието, което им дава законът и са преразгледали въпроса, като са упражнили правото си на отзив от оспорените текстове и са ги отменили или изменили и привели в съответствие със законовите разпоредби.

Три от постановените от АдмС – Враца съдебни актове /две решения и едно определение/ са оспорени пред Върховен административен съд. По едно от тях върховните магистрати вече са се произнесли, като постановеното от АдмС – Враца е оставено в сила.

Предстои Административен съд – Враца да се произнесе с решения по пет дела, а шест са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание на 29 януари 2019 г.