Училище ученици първи клас
Училище ученици първи клас / ThinkStock/Getty Images
659 семейства ще получат еднократна помощ за децата си, които за първи път ще тръгнат на училище, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“ във Враца.
Размерът на помощта е 250,00лв.
Сумата ще се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
 
Крайният срок за подаване на заявления е до 15.10.2019г.
 
До 19 август в социалното ведомство в област Враца са приети 659 бр. заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици.  Издадените заповеди за отпускане са 573 бр., а заповедите за отказ са 32 бр. Останалите заявления са в процес на обработка.

 От ръководството напомнят, че месечната помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се прекратява преди изтичане на срока, за който е отпусната, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини.
За да бъде възстановена помощта, родителите трябва да изчакат една година от датата на прекратяването.