/ netinfo
През месец юни в Община Свищов продължава тенденцията на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 692 души, което представлява намаление спрямо предходен месец със 69 души. 

Община Свищов с нов социален проект

Равнището на безработица се снижава с 0,5 пункта и в края на месеца е 4,4 % /при 5.7 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 972 души или с 280 души повече от сегашния, а равнището е било 6,2 %. 

Характеристики на безработицата през месеца:

•    Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете със 78 души. Относителният дял на жените бележи леко снижение и е 55,64 % срещу 44,36% за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,72 %   - 44,28%.

•    Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции: 

лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,57 на сто, а броят им е 87 души. Отчита се увеличение в броя с 2 лица и нарастване на дела им с 1,4 процентни пункта в общата структура;  през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 267 души и относителен дял 38,58 на сто.

Отчита се абсолютно намаление с 28 души и незначително снижаване на дела им; възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 338 души и относителен дял 48,84 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно намаление с 43 души и снижаване на дела им с 1,23 пункта;

•    Професионални характеристики:

Броят на лицата с работническа професия е 214 души, а относителният им дял заема 30,92 на сто. Тази група заема последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 23 души и незначително снижаване на дела. 
   
Броят на лицата без специалност и квалификация намалява с 28 души, но продължава да заема първа позиция с абсолютен брой от 242 души и относителен дял  34,97 на сто. Групата на специалистите без работа е на второ място и обхваща 236 души. Относителният й дял е 34,11 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване. 

•    Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции: 

Абсолютно намаление на лицата във всички групи на образователната структура;

Снижава се  дела на лицата с основно и начално образование и се покачва дела на безработните със средно и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 67 души, а относителният й дял заема 9,68%.  Групата на лицата с основно образование наброява 116  души, а относителният й дял заема 16,76 %.  Висшистите без работа са 163 души с относителен дял 23,56 на сто от образователната структура.

Лицата със средно образование са 346, което е 50 на сто от структурата на безработните по образование. През месец юни изходящият поток превишава входящия с 69 души. Новорегистрираните лица са 111, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 112 души/.

Изходящият поток наброява 181 души, от които 117 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 74 души, от които  по 3 – по насърчителни мерки, 8 – по програми за заетост, 3 – по ОП „РЧР”, а останалите 60 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 23, а прекратените по други причини – 41.