/ Община Свищов
Управляващият орган на ОП РЧР одобри финансиране на община Свищов за реализиране на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" по Оперотивна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Обновеният храм "Свето Преображение" в Свищов отвори врати (СНИМКИ)

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 228 272 лв.
ще бъде насочена към предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания) на територията на Община Свищов.

С предвидените дейности за здравно-социална, психологическа подкрепа в домашна среда на потребителите, назначаване, обучение и супервизия на персонала, закупуване на автомобил ще се достигне до всяко нуждаещо се лице с увреждане и в невъзможност за самообслужване в град Свищов и 15-те населени места от общината.

Програма за Майските празници в Свищов

Основната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Свищов, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.
 
Това е поредният проект, който община Свищов ще реализира и чрез който доказва социалната си ангажираност към обществото и най-уязвимите групи в него.