Средната заплата във Варненско скочила с 60 лева
Средната заплата във Варненско скочила с 60 лева / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Средната месечна заплата във Варненско през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 784 лева, или  с 5 лева под средната за страната (789 лева). В сравнение с другите области, Варненска е на пето място по размер на средната заплата. Най-високо е заплащането в областите: София (столица) - 1 074 лева, София - 816 лева и Враца - 811 лева.
В сравнение с предходното тримесечие на 2012 г. средната месечна заплата в областта е нарастнала с 48 лева (6.5%). Увеличението е най-голямо в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности” (22.1%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (21.3%). Най-голямо намаление на средната заплата спрямо третото тримесечие на 2012 г. е регистрирано в дейностите: „Административни и спомагателни дейности” (3.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (2.0%).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение за периода са получили наетите лица в следните икономически дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 408 лв., „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 352 лв. и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 337 лева. С едни от най-ниските заплати в областта продължават да са наетите в дейностите: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 589 лв., „Строителство” - 564 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 621 лева.

Спрямо същото тримесечие на 2011 г., средната месечна заплата в област Варна се увеличава с 60 лева (8.3%).  Общественият сектор изпреварва частния по заплащане със 73 лева, докато през четвъртото тримесечие на 2011 г. разликата в полза на обществения сектор е била 105 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта към края на декември 2012 г. са 136.8 хиляди. В сравнение с края на септември миналата година броят им намалява с 4.4% или с 6.4 хиляди. Намалението засяга икономическите дейности със силно изразена сезонност в заетостта като: „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 37.4% (4.7 хил.), „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 16.0% (0.5 хил.), и „Култура, спорт и развлечения” - с 10.9% (0.3 хиляди). С най-голямо увеличение на наетите e дейност „Образование” - с 2.2% (0.2 хил.).