Обсъждат развитието на Варна до 2013 г.
Обсъждат развитието на Варна до 2013 г. / netinfo

Обсъждане на проекта за актуализация на Общинския план за развитие на община Варна за периода 2007 – 2013 година ще се проведе в зала “Пленарна” на общината от 15 часа. За участие в общественото обсъждане са поканени всички заинтересовани страни – органи, организации, социални и икономически партньори и граждани. 
Сега действащият Общински план за развитие на Община Варна 2007-2013 е разработен през 2005 г. в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 2004 г. и е обвързан с изпълнение на поетите от България ангажименти по глава 21 „Регионална политика”, във връзка с членството ни в Европейския съюз и е приет с решение на Общински съвет- Варна.

След приемането на България в Европейския съюз разработването и приемането на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013г. и одобрението от Европейската комисия на Оперативните програми, Националния план за развитието на селските райони 2007-2013 г и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури 2007-2013г, изискванията към общинските планове се промениха съществено.

Друга причина за актуализация на плана е приетият и влязъл в сила от 31 август 2008 година нов Закон за регионално развитие и правилник за неговото приложение. Заложените приоритети и дейности в общинските планове за развитие придобиха основно значение при  кандидатстването за финансиране по отворените схеми на оперативните програми. Само на базата на предвидените в Общинския план приоритети една община може да получи финансиране от тези програми. Всеки проект, за който дадена община кандидатства за финансиране по оперативните програми, предварително трябва да е заложен като мярка за изпълнение в общинския план за развитие.