Три положителни проби за СПИН в Стара Загора през миналата година
Три положителни проби за СПИН в Стара Загора през миналата година / РЗИ Стара Загора

През 2016 г. през кабинета за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН към РЗИ - Стара Загора за консултация и изследване са преминали 2885 клиенти с общо 5736 посещения. Направени са 2882 изследвания. Три от пробите са положителни.

През 2016 г. са извършени 1470 проверки по противоепидемичен контрол и 255 проверки по регистрацията, утвърдените медицински стандарти и спазването на нормативните изисквания на медицинската документация на лечебни заведения за извънболнична помощ, отчитат от Регионалната здравна инспекция.

Извършени са 167 проверки по противоепидемичен контрол и 169 проверки за спазване изискванията на лечебни заведения за болнична помощ.

Проведен е противоепидемичен контрол на 47 други лечебни заведения, 256 здравни кабинета в детски и учебни заведения и 33 - други обекти. 356 проверки са извършени в обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Извършени са и 7746 проверки по имунизационната и противоепидемичната работа на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, домовете за медико-социални грижи, диспансери и др.

Заради пропуски и нарушения на противоепидемичния режим, както и за създаване на по-добра организация на работа са издадени 431 предписания, за изпълнението на които са извършени 304 проверки.
Извършени са 1240 проучвания на заразни болести.
За контрол на провежданите дезинфекции и стерилизации в лечебните заведения са взети общо 6 400 проби, от които 37 или 0,57% са показали отклонение от нормативните изисквания.

През 2016 г. са извършени 7501 проверки на 4185 обекта с обществено предназначение. Изследвани са 949 проби (отривки от външна среда в обекти с обществено предназначение, отпечатъци от постелно бельо, дезинфектанти и дезинфекционни разтвори). Установени са отклонения от нормативните изисквания в 10 от пробите (1,05%).

Издадени са 202 предписания за провеждане на задължителни мерки при установяване на несъответствия със здравните изисквания, за чието изпълнение са извършени допълнителни проверки. Издадени са 4 заповеди на директора на РЗИ - Стара Загора за забрана на реализацията на стоки, 1 заповед за спиране на дейност, 1 заповед за спиране експлоатацията на обекти или части от тях.

Поради установени несъответствия с нормативни изисквания са съставени 61 акта за административни нарушения, 24 от които са за неспазване на противоепидемичните изисквания, 20 - за неспазени на здравни изисквания, 13 - за нарушаване на забраната за тютюнопушене, 3 - за нарушаване на изискванията на наредба за медицинската експертиза и 1 - за нарушаване на изисквания на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Издадени са 49 наказателни постановления за налагане на глоби на стойност 7700 лв. Връчени са 34 наказателни постановления, 13 от които на стойност 1400 лв. са платени доброволно, а 21 на стойност 2900 лв. са изпратени в НАП за принудително събиране на глобите.

През 2016 г. са извършени общо 6411 проверки по спазване на забраната на тютюнопушенето, от които 2394 в обекти с обществено предназначение, 2139 - в лечебни и здравни заведения, 985 - в детски и учебни заведения и 1099 проверки - в обекти за хранене и развлечения. През годината са постъпили общо 50 сигнала за нарушение забраната на тютюнопушенето. Извършените проверки по сигнали са дневни, вечерни или нощни, включително в почивни дни в зависимост от информацията в сигнала. Те се извършват съвместно със служители на ОД на МВР - Стара Загора. Издадени са 23 предписания със задължителни мерки, които трябва да се предприемат от отговорните лица. Съставени са 13 акта за установени административни нарушения. Издадени са 11 наказателни постановления за налагане на глоби на стойност 3100 лв.