Община Казанлък отговори на ГЕРБ
Община Казанлък отговори на ГЕРБ
Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, предназначен за изпълнение на инвестиционен проект.

Средствата по кредита ще се използват в комбинация с безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Светът на траките“ по процедура „Развитие на туристически атракции“ в рамките на „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Максималният размер на дълга е до 2 млн. лева. Общият срок на дълга е до 192 месеца, с възможност за предсрочно погасяване.

Начинът на обезпечение на кредита е чрез учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Община Казанлък на собствени приходи на общината.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Казанлък и на електронен адрес mayor@kazanlak.bg .
Публичното обсъждане ще започне на 15 май 2019 г. от 17:30 часа в Зала № 6 в сградата на Общинска администрация – Казанлък.