Аптеки продават лекарства с изтекъл срок на годност
Аптеки продават лекарства с изтекъл срок на годност / www.sxc.hu
Лекарства с изтекъл срок на годност бяха сред опасните отпадъци, които старозагорци предадоха за обезвреждане по време на пролетната кампания, която се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.

На 28 и 30 май в мобилен събирателен пункт, разположен в парк „Артилерийски“  и  в парк „Зелен клин“ на Стара Загора бяха предадени близо 100 кг. опасни битови отпадъци - остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност и живачни термометри.  

Интерес предизвикаха и демонстрациите за идентифициране на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход, направени по време на кампанията от специалисти на „БалБок Инженеринг“ АД посредством иновативна мобилна лаборатория.

Есенната кампания с мобилни пунктове ще се проведе на 3 и 4 ноември.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на с. Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса. В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.