Агенцията по заетостта организира информационен ден
Агенцията по заетостта организира информационен ден / Dariknews.bg/архив

Агенцията по заетостта организира информационен ден за разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти от микро/малки, средни и големи предприятия по схема „Квалификационни услуги и обучение на заети лица" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013".
Информационният ден ще се състои на 1 февруари в Хасково от 10.00 часа в хотел "Фантазия".

Процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието, са водещите цели на процедурата по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тя е на стойност 34 000 000 лева.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица; придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност, умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.

Краен срок за представяне на проектните предложения е 31 май във всички Дирекции „Бюро по труда", в областните градове .

Агенция по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването", „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда", посредством схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България на интернет адрес: https://eumis.government.bg/.

Краен срок за регистриране/представяне на проектните предложения: не по-късно от 30 април 2012 г.