Разширяват четири ромски квартали в община „Тунджа”
Разширяват четири ромски квартали в община „Тунджа” / Дарик Сливен, Архив

4 ромски квартала в община Тунджа ще бъдат разширени, съобщиха от общината. Целта е да се подпомогне решаванането на жилищните и социални проблеми на населението.

Населените места, където предстои разширяване са Завой, Хаджидимитрово, Бояджик и Кукорево.

В село Завой вече е изработен и процедиран в МЗХ и одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с площ 10,750 дка за жилищно строителство и включване в регулацията на населеното място. Предвидени са 24 урегулирани поземлени имоти. Жителите от ромски произход в селото са 686.

За Хаджидимитрово е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с площ 5,986 дка за жилищно строителство и включване в регулацията на населеното място. Предвидени са 20 урегулирани поземлени имоти. Тук жители от ромски произход са 180. В процес на изработване са парцеларни планове за трасе на улица, трасе за въздушен ел. Провод и трасе за водопровод.

За село Бояджик е възложено изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с обхват 41,776 дка. В селото има 450 жители от ромски произход.

За Кукорево в процес на изработване е подробен устройствен план с обхват 26,009 дка. Жителите от ромски произход са 400.

Предстои на повечето места да бъде проектирана и изградена техническа инфраструктура, като за целта ще се търси европейско финансиране.