Продават парцели в селата в Община Тунджа
Продават парцели в селата в Община Тунджа / Dariknews.bg, архив

Продават парцели в селата Асеново, Ханово и Чирган, както и масивна едноетажна сграда в село Кукорево. Поредните търгове в община Тунджа са насрочени за 30 март, сряда от 9.30 часа.

На публичен търг за продажба се предлагат 17 урегулирани поземлени имота, за които не е осъществена процедура по промяна предназначението, съгласно Закона за горите. Имотите са в землището на село Победа.

Продават се и 5 общински недвижими имоти в землището на селата Асеново, Ханово и Чарган. В землището на село Симеоново се предлагат 2 дворни места.
На публичен търг за продажба се предлагат още масивна едноетажна сграда в с. Кукорево, със застроена площ 230 кв. м., заедно с дворното място, в което е построена, а в село Калчево се продава масивна сграда със застроена площ 88,88 кв. м., заедно с дворното място, в което е построена.
Продават се 2 общински терена - един в землището на село Симеоново и един в Гълъбинци.

На публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за предоставяне под аренда на земеделска земя, общинска собственост, за реконструкция и/или създаване на трайни насаждения, за срок от 30 /тридесет/ години или до изтичане на амортизационния срок на съответните насаждения, на имоти, се предлага временно неизползвана орна земя в землището на село Чарган.

За предоставяне под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти частна общинска собственост на територията на община "Тунджа", се предлагат 2 помещения от масивни сгради, в селата Безмер и Хаджидимитрово.
Когато на публичния търг се яви само един кандидат, същият се обявява за спечелил търга, по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, завишена с една стъпка.

Времето за оглед на обектите, подаването на документи и внасянето на необходимите такси е до днес.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Лица, които имат просрочени задължения към община „Тунджа", към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.