Няма да вдигат данъците и таксите в община Стралджа
Няма да вдигат данъците и таксите в община Стралджа / Дарик Нюз - архив
794 800 лева са заложените приходи в годишната програма  за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017  в община Стралджа.

Най-голям е делът на планираните приходи от наем земеделска земя – 345 хил. лв. Добри постъпления се очакват – 190 хил. лв. от продажба на дърва за огрев и иглолистна дървесина както и от концесии – 145 хил.лв. Получените средства ще се насочват за извършване на ремонти, издръжка на функции общинска отговорност, технически дейности и др.

Към  момента в общината действат общо 296 договори от които 24  за отдадени под наем язовири, 6  концесионни договори за язовири, 10  договори за отдадени под наем общински жилища, 194 договори под наем за общинска земеделска земя, 28  за отдадени под наем общински помещения и петна за павилиони, 17  договори за здравни служби и лекарски кабинети и 2 за аренда на земеделска земя.

Наемните цени са определени в резултат на проведени публични търгове и Тарифата към наредба № 2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.