РИОСВ Русе
РИОСВ Русе / DarikNews.bg, архив
РИОСВ-Русе ще предприеме административнонаказателни мерки спрямо„Сана Р“ ЕООД за нарушения на екологичното законодателство. Те са установени по време на извънредна проверка на 4 октомври , извършена по сигнали за миризма на разтворители, в района на ОУ „Алеко Константинов“ в Русе. Експертите са обходили участъците за производство на чанти и елементи за обувки. В едно от помещенията е усетена силна миризма на ацетон и лепила, без работеща аспирация. При пускането й миризмата на характерните за производството продукти се е разнесла извън цеха.

Завишени нива на серен диоксид и прах са отчетени по време на пожара в Русе

На 5 октомври е извършена допълнителна проверка от екоинспекцията. Установено е, че дружеството не е спазило уведомителните предури по реда на Закона за опазване на околната среда, както и разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което ще бъде санкционирано. На дружеството са дадени предписания до края на годината да представи в регионалната екоинспекция резултатите от извършените собствени периодични измервания, както й да направи регистрация на инсталацията, която работи с летливи органични съединения.