Две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона е регистрирала в Русе Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за период от 13 денонощия, съобщиха от РИОСВ.

Превишенията са отчетени на 15 и 16 февруари и са съответно 1.5 и 1.1 пъти над средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър. МАС беше разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“, като това е първото от общо четири за тази година планирани измервания. 

Станция следи за качеството на въздуха в промишлената зона на Русе

Успоредно с превишенията на фини прахови частици са регистрирани повишени нива на трите измервани органични съединения - бензен, толуен и ксилен. Превишения на фини прахови частици в същия период, но в по-ниски концентрации е регистрирала и АИС „Възраждане“ в централните части на града.

о края на годината ще бъдат проведени още три измервания в същия район.