Областният управител откри нарушения в решения на Общинския съвет в Ценово
Областният управител откри нарушения в решения на Общинския съвет в Ценово / netinfo

Областният управител Мария Димова върна за ново обсъждане две решения на Общински съвет Ценово, съобщиха от областна администрация. Съветниците са дали съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години  на 12  имоти публична общинска собственост, представляващи стари корита на река Янтра – „Рибарници”. Според мотивите на областния управител въпросните имоти подлежат на концесиониране по реда на Закона за водите и Закона за концесиите, а не на отдаване под наем, както е решил Общински съвет Ценово.

С друго решение на общинските съвететници в Ценово се възлага управлението на рибните ресурси в имот, намиращ се в землището на с. Ценово, на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Аспиус”. На кмета на Ценово е възложено да сключи договор със сдружението за управление на рибните ресурси за срок от 10 години. Това е в нарушение на действащи правни норми на Закона за местното самоуправление и местната администрация, посочва областният управител. За приемане на решението е необходимо мнозинство на повече от половината от всички общински съветници. Това не е спасено при гласуването, защото са гласували 6 от всичките от 13 общински съветници.