В Левски обсъдиха Стратегия за местно развитие МИГ
В Левски обсъдиха Стратегия за местно развитие МИГ / obshtina.levski

На 30 март в Общинска администрация град Левски се проведе обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на СНЦ"МИГ общини Левски, Летница и Пордим" по проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и Договор, сключен между СНЦ"МИГ-общини Левски, Летница и Пордим", МЗХ-УО и ДФЗ-РА.

На обсъждането присъстваха представители от трите общини, бизнеса, неправителствения сектор и граждани. Сдружението реши да прилага Мултифондова стратегия. Приложението на интегрирания подход Водено от общностите местно развитие (ВОМР) цели да се подобри координацията между фондовете на ЕС за получаване на възможно най-широк синергичен ефект в стремежа за преодоляване на бедността и процесите на социално изключване, повишаване жизнения стандарт на населението, насърчаване качествената заетост и мобилността на работната сила, повишаване конкурентоспособността на местната икономика.

Мерките включени в стратегията са от Оперативните програми : Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Участниците в обсъждането даваха своите предложение и препоръки относно визията и целите на стратегията. Бяха активни и изразиха за пореден пък желанието и готовността да участват в развитието на територията.