rzok
rzok / dariknews.archive
Съгласно действащата нормативна уредба, НЗОК заплаща дейности свързани с профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация, както и осигуряване на напълно или частично реинбурсирани лекарствени продукти за здравноосигурените лица.
Всяко здравноосигурено лице има право да избере общопрактикуващ лекар. Като част от задълженията на ОПЛ е да провеждат дейности свързани с промоция на здравето и профилактика на заболяванията, включващи: предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други;  Запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от нездравословните навици – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, ниска двигателна активност, нездравословно хранене и други.
Извършването на профилактични прегледи от ОПЛ е важен момент от грижата за здравето на всеки т.к. чрез тези прегледи се установяват заболявания в ранен стадий, което предполага своевременно лечение и намаляване на късните усложнения на заболяванията.
Профилактичните прегледи са задължителни за всички здравноосигурени лица, но въпреки това все още обхвата, особено при лицата над 18 год. е незадоволителен (ок. 50% от подлежащите се явяват на такъв преглед).
При вече диагностицирано заболяване ХОББ или астма, пациентите подлежат на диспансерно наблюдение при лекари със специалност по Клинична алергология, Вътрешни болести или пулмология (за възрастните), педиатрия или детска пулмология (за децата), които освен анамнеза и физикален преглед, включват обучение с приложение на инхалаторни медикаменти, кожно-алергично тестуване, консултации при необходимост от прилагане контрастни изследвания и отчитане на резултата, консултация преди имунизации при алергично болни и др.
Диспансерното наблюдение на лицата се извършва съгласно ясно разписани в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията стъпки. Част от задължителните дейности, финансирани от здравна каса са – четири пъти годишно преглед от специалиста провеждащ диспансерното наблюдение, изследване на пълна кръвна картина, един път годишно рентген на бял дроб, спирометрия и др. за пациенти от 0-18 г. възраст.
За възрастни, броят на прегледите при специалиста наблюдаващ заболяването е три пъти годишно, изследване на пълна кръвна картина, рентген –един път на две години, спирометрия и др.
По данни от интегрираната информационна система на НЗОК, осъществените и отчетени диспансерни прегледи в РЗОК Плевен за 2018 г. и 2019г са:
През 2018 г. на пациенти над 18 г. възраст със заболяване ХОББ са извършени 2 864 прегледа на 1 977 здравноосигурени. За сравнение, през 2019 г.до момента са извършени 1 572 прегледа на 1 442 лица. За същата възрастова група, но за заболяване астма през 2018 г. са извършени 3 972 прегледа на 2 214 лица, като за 2019 г. прегледите са  2 147 прегледа за 1 815 ЗОЛ.
През 2018 г. на пациенти под 18 г. възраст със заболяване астма са извършени 2 637 прегледа на 1 062 ЗОЛ. За сравнение през 2019 г. /до момента/ са извършени 1 209 прегледа на 779 ЗОЛ.
При необходимост от болнично лечение пациентите се насочват към лечебно заведение за болнична помощ, в което съгласно НРД 2018 г. са разписани алгоритми за лечение по 11 бр. клинични пътеки, в зависимост от индикациите за хоспитализация.
През 2018 г. броят на хоспитализациите заплатени от РЗОК-Плевен по повод тези заболявания е: по КП№40.1 астма /възрастни/ -281 хоспитализации; КП№40.2 астма /деца/-189 хоспитализации; КП№42.1 - бронхиектатична болест /възрастни/ -1 037 хоспитализации; КП№45 - ХОББ /възрастни/-513 хоспитализации.
През 2019 г. броят на хоспитализациите заплатени от РЗОК-Плевен по повод тези заболявания е: по КП№40.1- астма /възрастни/ -189 хоспитализации; КП№40.2 –астма /деца/-69 хоспитализации; КП№42.1 - бронхиектатична болест /възрастни/ -661 хоспитализации; КП№45 - ХОББ /възрастни/-336 хоспитализации. 
РЗОК Плевен има сключени договори за посочените клинични пътеки със следните болници на територията на областта
  • КП№ 40.1- астма /възрастни/ се изпълнява от  „МБАЛ Ч. бряг“, „МБАЛ Свети Панталеймон“, „УМБАЛ д-р Г. Странски“ и „ВМА-МБАЛ“ гр. Плевен.
  • КП№ 40.2- астма /деца/  се изпълнява от:„УМБАЛ  д-р Г. Странски“ и“ МБАЛ Авис медика“ гр. Плевен.
  • КП №КП №42.1 бронхиектатична болест се изпълнява от „МБАЛ Ч. бряг“, „МБАЛ Свети Панталеймон“, „УМБАЛ д-р Г. Странски„ и „ВМА-МБАЛ“ гр. Плевен.
  • КП №45- ХОББ се изпълнява от: МБАЛ „Свети Панталеймон“, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ и „ВМА-МБАЛ“ гр. Плевен. 
Във връзка с лекарствената терапия на лицата със заболяване ХОББ през 2018 г. РЗОК-Плевен е заплатила лекарствените средства на 4 200 ЗОЛ, през 2019 г. на 3 790 ЗОЛ. За пациенти със заболяване астма броят на пациентите получили лекарствени средства, съгласно предвидените за реимбурсация такива са 4 763 ЗОЛ през 2018 г. и 4 215 ЗОЛ през 2019 г.