/ Общински съвет-Плевен
Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 година и решение за общински План за развитие на социалните услуги през 2020-а прие на днешното си заседание местният парламент. Съветниците разгледаха двата документа последователно, като първо бе представен отчетът.

За по-чист Плевен си подадоха ръка Общината, „Екопак” и директори на детски заведения и училища

В справката за 2018-а година се посочва, че от услугите на Домашния социален патронаж през периода са се възползвали жители на няколко населени места в общината - това са Плевен, Славяново и селата Бохот, Коиловци и Пелишат.

За територията на Плевен потребителите на тази услуга средно на месец са били 388 души, в гр. Славяново – 36, в Бохот – 27, в Коиловци - 41  и в Пелишат - 20 възрастни и стари хора.

Съветниците приеха доклада за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен през 2018-а

През годината на територията на община Плевен успешно са работили и дневните центрове, оказващи подкрепа на: деца, младежи, възрастни; с увреждания; лишени от родителска грижа; деца в риск от изоставяне; деца настанени в институции, при които има възможност за реинтеграция.

Пакетът от социални услуги включва още: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип, Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, и други.

Отчетът съдържа справка и за социалната услуга „Личен асистент“, от която през 2018-а в Плевен са се възползвали средно на месец 143 потребители. В приетия нов План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2020 г. действащите социални услуги се запазват.

Общинският съвет прие нова наредба за ползването на общински жилища

Предвижда се разкриване и на нови - на Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет от 20 места, и Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания с капацитет 334 места.

Патронажната грижа ще бъде предназначена за възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужвай и хора с увреждания и техните семейства. Необходимите ресурси за обезпечаване на социалните услуги и дейности през 2020 г. в община Плевен са изчислени към момента общо на стойност 3 779 100 лв.