/ Общински съвет-Плевен
Общински съвет-Плевен отмени свое решение от 28 март, с което Енчо Христов бе избран за управител на „Дентален център I - Плевен" ЕООД. Причините за отмяната са постъпило заявление от страна на Христов за отказ от избрания пост и спазване разпоредбите на Закона за лечебните заведения.

28 точки в дневния ред на ОбС-Плевен, за заседанието в четвъртък

„В текста на заявлението си до Общинския съвет Енчо Христов е заявил своя отказ от избора му за управител на медицинския център, като е посочил, че не отговаря на условията, компетенциите и изискванията за заемане длъжността „Управител", съгласно Закона за лечебните заведения.

С писмо до РЗИ, д-р Венелин Радев е информирал, че от 15 май не е управител на „Дентален център I - Плевен" ЕООД, предвид промяна в обстоятелствата по регистрация на центъра, а именно заличен е управителя на лечебното заведения в Търговския регистър и не е вписан нов“, информира на днешното заседание председателят на местния парламент Мартин Митев.

Избраха нов управител на общинския Дентален център

Той внесе и допълнителни пояснения по казуса. Обяснено бе също, че в Общински съвет е постъпило и писмо от директора на РЗИ, в което се посочва, че към дата 06 юни в „Дентален център I - Плевен" ЕООД работят само двама лекари по дентална медицина с призната специалност, с което са нарушени изисквания на Закона за. лечебните заведения, а именно: Дентален център е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ.

Нов управител или ликвидация са вариантите за Денталния център

Медицински център, дентален център или медико-дентален център се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната специалност, а избрания от Общинския съвет за управител на Денталния център в Плевен Енчо Христов е главен счетоводител на дружеството.

Поради изброените по-горе обстоятелства днес Общинският съвет отмени решението си за избора на Енчо Христов за управител на Дентален център I - Плевен" ЕООД. Решението бе допълнено и с втора точка, с която бе възложено на постоянните комисии по здравеопазване и по стопанска политика в срок до 10 юли тази година за внесат проект за решение за ликвидация на Дружеството.