Интегрират 300 ромчета от шест училища по европроект
Интегрират 300 ромчета от шест училища по европроект / archiv.DarikNews

Шест училища в община Плевен са включени в проект "Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Плевен". Проектът и дейностите по него бяха представени от Катя Божикова в пресклуба на БТА в Плевен На срещата в пресклуба на БТА.

Интегрират 300 ромчета от шест училища по европроект
netinfo

Водеща организация по проекта е читалище „Лик“ - Плевен, с партньори Община Плевен, ОУ "Д-р Петър Берон" и Младежкият образователен център. Освен в ОУ "Д-р Петър Берон", дейности по него се осъществяват в още пет училища - ОУ "Отец Паисий" - с.Опанец, ОУ "Антон Страшимиров" - с.Бохот, ОУ "Христо Ботев" - с.Николаево, ОУ "Васил Левски" - с.Беглеж и ОУ "Никола Вапцаров" - Плевен. В тях учат общо 300 деца от ромски произход, включени в проекта.

До сега във всяко от шестте училища са разкрити и работят клубове „Ние, европейците", в които до сега са проведени по 16 занимания във всеки клуб, а от септември до декември 2013 предстоят по още 32 часа, като във всеки клуб работят по 20 деца от училище.
Освен това във всяко училище е оборудвана зала на Клуба с нова мебел, компютърна техника, учебни пособия, които чрез дарение от читалище ЛИК остват собственост на училищата.

Организирани са СИП-ове „Европейски хоризонти" от по 2 групи с двама учители - ръководители и 30 деца участници. До сега в тях са реализирани общо 96 занимания.

Интегрират 300 ромчета от шест училища по европроект
netinfo

Петима учители от всяко училище преминават през обучение по програма „Образование за повече възможности" разработена, за да подпомогне работата на педагозите с децата. Във всяко училище е проведена първата от двете, включени в проекта сесии „Работилница за родители", целящи да се мотивират родителите на ромските деца да подкрепят образователното и социално участие на децата в училище.

От септември до януари 2014 г. клубовете и СИП формите продължават своята работа с децата, като общо броят на интерактивните занимания в тях е 192 в клубовете и 96 в СИП-овете"
През декември ще се подготвят и проведат 6 детски хепънинга „Можем повече" във всяко училище, а през януари 2014 предстои общинско училищно състезание „Палитра на европейската толерантност" с три формата: Ученическа изложба от „Идеи за визуализация", Дебат „Защо сме различни, защо сме заедно?", музикално-театрален пърформанс „Традиционно и модерно".

До сега в проекта са включени 300 ученици от ромски произход от шестте училища, участващи в дейности, насочени към превенция на ранното отпадане от училища със смесен етнически състав. 36 са учителите, обучени за работа в мултикултурна среда, което е 41 % от всички преподаватели в тези училища, а 133 родители на деца от ромски произход са участвали в първата сесия на "Работилница за родители".

В резултат от извършените дейносто са разработени две програми - „Мултикултурен диалог" за клубна дейност и Програма „Образование за повече възможности", която включва методики за интеркултурно образование. Проведени са и две работни кръгли маси за професионилисти от образователната система, представители на местните власти, НПО от Община Плевен, за обсъждане и споделяне на общи проблеми на интеркултурното образование в училищата на Община Плевен.