Инспекторатът по образование в Ловеч предложи мерки за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание
Инспекторатът по образование в Ловеч предложи мерки за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание / netinfo

Във връзка с постъпили предложения, доклади и анализи от директорите на стачкувалите училища в Ловешка област, РИО Ловеч предложи на МОН мерки за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание в училища със стачни действия, съобщиха от инспектората.

Предложенията относно промяна в графика на учебния процес са да бъде удължен първият учебен срок до 08.02.2008г., да отпадне предвидената междусрочна ваканция от 01.02. до 04.02.08г., пролетната ваканция да е от 31.03.08 до 06.04.2008 включително.

По отношение на учебното съдържание учителите са го преструктурирали по предмети. Промените са отразени в графа "Забележка" в годишните тематични разпределения и са заверени от директорите на съответните училища. Не са изпуснати теми от учебната програма за класовете, за да се покрият очакваните резултати на ниво учебна програма. Пропуснатите часове ще бъдат компенсирани като отпадат часове за затвърждаване на знания, за формиране на умения и за обобщаване и систематизиране на знанията, обединяване сходни по съдържание и трудност теми, екскурзии, резерв учебно време.

Учителите, преподаващи различни учебни предмети в прогимназиален и гимназиален етап, в зависимост от броя на пропуснатите часове и спецификата на всеки учебен предмет трябва да преструктурират учебното съдържание за сметка на часовете за преговор, обобщение, упражнение, писмени работи и тестове или сливане на методични единици, там където е възможно.

Преподавателите, пропуснали по-малко от 6 учебни часа трябва да отразят направеното преструктуриране в графа "Забележка", а други – пропуснали повече от 6 учебни часа – да изготвят нови календарни разпределения, след консултации със съответните експерти по предмети в РИО. В подготвителните класове на профилираните гимназии, пропуснатия учебен материал ще се компенсира в часовете за самоподготовка след обяд.

Определените дни за спортни празници, екскурзии и състезания ще се провеждат в събота и неделя. С цел подкрепа и съдействие от страна на родителите, да се организират по места родителски срещи за информиране на родителската общност с предприетите мерки.