pleven
pleven / dariknews.bg
С 37 гласа „за”, Общинският съвет в Плевен реши да учреди безвъзмездно право за ползване на Сдружение „Футболен Клуб Спартак 1919” – Плевен, върху общински недвижим нежилищен имот, намиращ се в Плевен, ул. „Пиер Кюри” № 9, с площ 3612 кв. м с начин на трайно ползване - спортно игрище, за срок от 10 години и съгласно предложен инвестиционен план, с инвестиции от 200 000 лева, както следва:
  • подмяна на тревната настилка в срок до втората година от сключването на договора - 120 000 лева;
  • ремонт  на съблекалните в срок до 3-тата година, 1-ви ремонт от сключване на договора; 2-ри ремонт да 6-ата година и 3-ти ремонт до 9-ата година - в размер на 30 000 лева;
  • осветление в срок до 4-тата година от сключване на договора и подмяна до 8-ата година - в размер на 30 000 лева;
  • ограда в срок до 4-тата година от сключване на договора и ремонт до 9-ата година - в размер на 20 000 лева.
Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение ”Футболен Клуб Спартак 1919” Плевен.
Към настоящия момент „Футболен Клуб Спартак 1919” Плевен е стопанисвал имота с грижата на добър стопанин, извършил е инвестиции за изграждане на една съвременна спортна база за практикуване на футболна игра и провеждане на учебно-тренировъчни занимания, където се обучават деца и юноши от 7 до 16-годишна възраст. На футболното игрище ще се осъществява цялата тренировъчна дейност на всички детско-юношески групи на ОФК „Спартак Плевен”, както и заниманията на футболните паралелки на Спортно училище „Георги Бенковски”.
На терена ще се провеждат турнири и спортни мероприятия под егидата на Община Плевен.