До края на юли се плаща авансов данък от самоосигуряващи се лица и фирми
До края на юли се плаща авансов данък от самоосигуряващи се лица и фирми / dariknews.archive

До края на юли самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, наемодатели и фирми, които плащат доходи по извънтрудови правоотношения, трябва да подадат декларацията си за дължими данъци. Тя се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас, например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.

Гражданите с 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.В декларацията се посочва размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Лицата задължени да удържат и внасят данък при източника декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация, в срок до края на месеца следващ тримесечието. Накратко - за доходите получени през месеците април, май и юни, декларацията се подава до 31 юли 2015г.

В най-масовия случай декларацията по чл.55 (образец 4001) се подава ако:
- сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице трябва да декларирате в декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и внесете дължимите авансови вноски до 31 юли;
- сте самоосигуряващо се лице подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през второто тримесечие на 2015г. (по чл.55 от ЗДДФЛ);
- сте земеделски производител подавате декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2015г. (по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция, или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността;
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.