Брезова горичка
Брезова горичка / netinfo
Управляващият орган на Оперативна програма “Региони в растеж” счита, че “не са налице съмнения за допуснати нарушения при изпълнението на проекта : Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил /, поради което не са налице достатъчно данни за регистриране на сигнал за нередност”, в отговор до Гражданска инициатива “Спаси Кюстендил”, с копие до кмета Петър Паунов, във връзка със сигнал до МРРБ. От министерството са извършили внезапна проверка на място в Кюстендил. Разгледали са парк Галерията и брезовата горичка до галерия “Владимир Димитров- Майстора”, премахването на която предизвика недоволство в част от гражданите.
 
В отговора, подписан от заместник- министър Деница Николова пише още: “Въз основа на наличните към момента факти и обстоятелства, считам че към момента няма основания да се изменят дейностите по договор за БФП……”Благоустрояване на градската среда в град Кюстендил”.
 
Относно избора за място за новопредвидения паркинг / на мястото на част от брезовата горичка /, главният архитект на общината Стояна Чавдарова представя следните мотиви:
Предвиждането за изграждане на паркинг на същото място е заложено още с плана за застрояване на централна градска част от 1993 година, с разликата, че в плана са заложени по- големи размери на паркинга;
По плана от 1993 г. се предвижда кръговото около “Дервиш баня” да е пешеходна зона. По изискване на Министрество на културата се образува подковообразно застрояване около банята с цел подчертаване на НКЦ и се създава площадно пространство;
Местоположението за паркинга е единственото подходящо за паркиране на автобуси до основната забележителност на гр. Кюстендил- Художествена галерия “Владимир Димитров- Майстора”.
 
Ландшафният архитект Анатоли Цветанов е представил данни на проверяващите, че в зоната на предвидения паркинг попадат 36 бр. дървета, от които 6 бр. новозасадени брези. 4 от брезите са изсъхнали ,а 2 са със суховършие и подлежат на отстраняване. “Възрастта им / на брезите / варира от 50- 17- годишни, с изключение на новозасадените екземпляри, които видимо са засадени тази година”, пише ландшафтният архитект. Той е установил, че общото състояние на растителността е лошо, поради повишената гъстота на залесяване. “Необходимо е тези дървета да се засадят на отстояние 4 м. едно от друго, за да може да се развият, а в действителност са посадени на 1, 5- 2 метра. Дървестната растителност не е реализирана по одобрен инвестиционен проект, в противоречие с изискванията на ЗУТ и ЗТСУ, съгласно който паркоустройството и благоустрояването е строеж”, пише още ландшафтният архитект.

Кметът Петър Паунов е декларирал, че при откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на стартиране на СМР, всички здрави съгласно фитосанитарните изисквания, дървесни видове, попадащи в зоната на интервенция, ще бъдат преместени.
 
Дарик- Кюстендил