Бюро по труда в Кюстендил
Бюро по труда в Кюстендил
През месец март на територията на Дирекция Бюро по труда- Кюстендил са заявени 169 работни места, от тях на първичен трудов пазар- 122 работни места и за субсидирана заетост – 47 работни места.
Най-много от заявените свободни работни места са в секторите, преработващата промишленост, търговия, хотелиерство, административни дейности и образование, социални дейности и др.

На територията на района, обслужван от Бюро по труда- Кюстендил през месец март са постъпили на работа 223 безработни лица, от тях: 160 /71.7 %/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и заетост и ОП ”Развитие на човешките ресурси” – 63 лица.
Входящия поток през м.март обхваща 214 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 306 лица.
 
Бюро по труда- Кюстендил