/ БГНЕС, архив
101 са издадените разрешителни за строеж през 2017 година в Община Дупница. Завършените строежи за същия период са 78 и са вписани в регистъра на техническите паспорти.

132 са разгледаните и одобрени инвестиционни проекти, по които предстои издаването на разрешителни за строеж, други 101 са съгласуваните идейни инвестиционни проекти. 778 са издадените скици за недвижими имоти. 31 са одобрените подробни устройствени планове, а 11 са дадените разрешения за изработване на ПУП. 

27 са съставените констативни протоколи от извършени проверки за премахване, поправяне или заздравяване на сгради и строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване. Някои са изпълнили предписанията, а други са на последващ етап за финансова санкция.
 
Община Дупница