Община Габрово
Община Габрово / Кметът на Габрово посади дърво в двора на НУ „Васил Левски“

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово бе одобрена от общинските съветници по време на последното им заседание. Към Системата са разписани основен и допълнителни критерии за прием, както и обхват на районите на училищата за прием в първи клас.

На 31 януари съветниците гласуват бюджета на Габрово за 2019 г.

Осем училища в Габрово осъществяват прием в първи клас. Водещ критерий ще бъде близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Определени са прилежащите райони на училищата за обхват на учениците, като към средищните училища се включват населените места, в които няма училище. Записването на учениците са извършва въз основа на подадено заявление, в което се посочват предпочитаните от родителите училища.

Дарик нюз
НУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

52 116 334 лв. е бюджетът на Община Габрово за 2019 година

Приемът и класирането на учениците ще се извършва след разпределение на кандидат-първокласниците в четири групи при спазване принципа за близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. За разпределянето в групите ще са взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Дете, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в предпочитаното от родителите училище, ще бъде разпределено в първа група, независимо от адресната си регистрация.

Приемът ще се осъществява по реда на групите, като първо ще се приемат децата, разпределени в първа група. Предвидени са допълнителни критерии в случаите когато децата от дадена група надхвърлят броя на местата, определен с училищния план-прием.

Предложението за районите на училищата за обхват на учениците и тежестта на критериите за класиране бяха предварително публикувани, след което публично представени и обсъдени с местната общност.