Информационна среща в Община Добричка за ПРСР
Информационна среща в Община Добричка за ПРСР / ОИЦ - Добрич
Пред близо 70 кметове и кметски наместници в заседателната зала на Община Добричка, от Областен информационен център – Добрич представиха предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Някои мерки ще имат за цел предоставяне на подкрепа за земеделските, а други и за неземеделски производители от селските райони. Разгледани бяха важни моменти в хода на подготовка на проектните предложения, както и приоритетите при оценяване на заявленията за подпомагане.

Акцент бе поставен върху следните атрактивни подмерки, които се очаква да стартират през 2017 г:
4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, която се очаква да стартира през м. август, с общ бюджет 12.5 млн. евро;
4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, с очаквам прием през м. септември – октомври, с бюджет 85 млн.евро;
6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“, с очакван прием през м. август, с обю бюджет 41.5 млн. евро;
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с очакван прием през м. декември, с общ бюджет 50.2 млн. евро.
Присъстващите в залата бяха запознати с основните параметри на всяка една от подмерките, допустими кандидати и проекти за финансиране, дейности и финансови условия.

С голям интерес се очаква приема по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, споделиха някои от присъстващите в залата. Дискутираха се възможностите за финансиране развитието на туризма, дейности по напояване на земеделски земи, както и към предоставянето на услуги в сферата на грижите за деца и възрастни хора.