/ Районен съд-Балчик
Приключи работното посещението на германския съдия Петер Волф, в Районен съд - Балчик. Визитата на магистрата, който е административен ръководител на Районния съд в град Айзенхютенщадт, бе реализирана в рамките на Програмата за двустранен обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение.
        
При проведените професионални разговори представителите на двете съдебни институции са намерили много сходства в правните системи на Германия и България, особено по отношение на наказателния процес, коментира съдия Ивелина Велчева, председател на Балчишкия районен съд. Гостът е изразил мнение, че германското правосъдие може да се отличи с бързо разглеждане и приключване на делата, опростени правила за връчване на призовките и съобщенията, което е резултат на високото обществено доверие в съдебната система, високото правно съзнание на населението, правната им култура и работата на съда и полицията. Магистратите в Районен съд - Балчик и Районна прокуратура - Балчик са изложили  статистически данни, че времетраенето на наказателните дела в българските съдилища не отстъпва на това в Германия.
        
Германският съдия е бил впечатлен от централизираната система за случайно разпределение на делата у нас, като е споделил, че в Германия разпределението също е на случаен принцип, но българската система е много по-обективна. По време на разговорите е коментирана и въведената у нас практика да се прави звукозапис на съдебните заседания, който впоследствие служи за своевременно и точно изготвяне на протоколите. Чуждестранният съдия е отбелязал, че в страната му въвеждането на тази практика предстои.
        
При престоя си у нас гостът е изразил желание да посети затвора във Варна. Директорът на институцията Йордан Йорданов му е предоставил тази възможност. Съдия Волф е разгледал килиите и е разговарял със затворниците. По думите на съдия Велчева той е станал свидетел на съобразени с европейските регламенти добри условия на обитаване на изтърпяващите наказание лишаване от свобода.